Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 85 / 07.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 85 din 07.07.2023

privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile art. 123, alin. (1), din OUG 57/2019 – Codul Administrativ;

Ținând cont de:

  1. referatul de aprobare  a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
  2. - referatul secretarului U.A.T . Gaesti ; 


Luând act de:

  1. avizul comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se desemneaza    domnul/ doamna   consilier  LAZAR  CONTES Marian   sa prezideze   sedintele Consiliului Local Gaesti  pentru o perioada de 3 luni , incepand  cu  luna august   2023  .

 Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga persoana desemnata la art. 1 . 

Art.3  Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanei desemnate .

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 Secretarul General al orașului Gaesti  va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

             

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Amendamente

Domnul  Plavie  il propune pe  domnul  Lazar  Contes  Marian , iar  doamna Osiac  pe  domnul Coata  Emil.

Rezultate voturi