Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 86 / 10.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 86 din 10.07.2023

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. -Legea 273/20016 a finantelor publice locale art.49 alin 12  ;

Ținând cont de:

 1. - referatul de  aprobare  al  primarului Orasului  Gaesti;
 2. - raportul  serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica nr. 11.294/ 10.07.2023 ;

Luând act de:

 1. avizul  comisiei  de  Buget  - Contabilitate  , Economica  din cadrul Consiliului Local  Gaesti; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

      Art. 1 - Se aproba  contul de  executie   la data  de  30. 06.2023 , conform raportului   nr. 11.294 / 10.07.2023 si  anexelor  1- 4 , care  fac parte  integranta  din prezenta  hotarare 

      Art. 2 -Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  se  obliga  Primarul  Orasului  Gaesti  , prin serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica ;

    Art. 3 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2.

     Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )

Rezultate voturi