Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 87 / 10.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir -

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 3

Viză CFPP

Viză CFPP - obținută

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 87 din 10.07.2023

privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir -

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. - prevederile  art.3, alin .(1) , art.12 , art.18  indice1  alin.(2) , lit  b  , art. 67 alin .(2)  si art.69  din  Legea 69 / 2000, Legea  educatiei fizice  si portului  , cu modificarile  si  completarile ulterioare ;
 2. prevederile  H.G.  nr .144/2007  privind aprobare normelor financiare  pentru activitatea sportiva ;

Ținând cont de:

 1. referatul de aprobare al Primarului Orasului Gaesti';
 2. cererea    nr. 11.212/07.07.2023 a dd lui  Bratu  Victor Florin ;
 3. rapotul  compartimentului de specialitate , 

Luând act de:

 1. avizul  comisiei pentru Invatamant ,  Cultura si protectie Sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba sustinerea  financiara   a domnului ratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir  cu sumade  2000 lei   din capitolul  67.05.01- activitate sportiva .

Art. 2 -Cu  ducerea la indeplinire  se   obliga Primarul Orasului Gaesti , prin  compartimentul de  specialitate . 

Art. 3 Prezenta  hotarare se  comunica:

 1. Institutiei Prefectului  -
 2. .Primarului Orasului Gaesti 
 3. Srviciului  Buget  - Contabilitate  , Informatica ;

Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi