Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 89 / 15.07.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III si validarea dispozitiei nr. 485/12.06.2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 89 din 15.07.2023

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III si validarea dispozitiei nr. 485/12.06.2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. - prevederili Legii   368/19.12.2023 -  Legea bugetului de stat  pe anul 2023; 
  2. -prevederile   Legii  273/2006 privind  finantele   publice  Locale  , modificata 

Ținând cont de:

  1. .raportul de   aprobare    a domnului primar  , Gheorghe   Grigore  ;
  2.  - raportul  din 14.07. 2023  intocmit de   doamna Pauna Mihaela  sef serviciu  in cadrul  Serviciului    Buget –Contabilitate si Informatica   ;
  3. - Dispozitia Primarului Orasului   Gaesti nr. 485/12.06.2023  privind rectificarea  bugetului  localde   venituri si  cheltuieli  ;

Luând act de:

Raportul Comisiei  Economice  , din cadrul consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  suplimentarea bugetului  local de  venituri  si  cheltuieli   pe anul 2023, trimestrul III cu suma de  189.62 mii  lei , modificarea listei de  investitii si validarea  dispozitiei primarului  orasului  Gaesti  , nr. 485/12.06..2023, dupa cum urmeaza : 

A. BUGETUL  LOCAL- VENITURI  BUGET  LOCAL                                        MII LEI 

Denumire indicator

Clasificatie bugetara

Buget aprobat 2023

Influente

Trim III

Buget rectificat 2023

Total venituri buget local

 

47602.40

+189.62

47792.02

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

16

+22

38

Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ

16.02.02

321

+34

355

Redevente miniere

30.05.01

15

+7

22

Donatii si sponsorizari

37.01.00

 

+122.5

122.5

Subventii pentru acordatrea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.34.00

13.09

+4.12

17.21

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.41.00

995

-860

135

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.42.00

 

+0.33

0.33

Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.66.00

 

860

860

Subventii pentru finantarea liceelor agricole sectiunea functionare

42.79.01

0.33

-0.33

0

 

 

 

 

 

B. BUGETUL   LOCAL  -  CHELTUIELI   BUGET   LOCAL                                  MII LEI 

Denumire indicator

Clasificatie bugetara

Buget aprobat 2023

Influente

Trim III

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

 

54065.40

+189.62

54255.02

 

 

 

 

 

Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI  EXTERNE

TOTAL

8203

+127.5

8330.5

Bunuri si servicii

Titlul 20

1855

+77

1932.5

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

350

-45

305

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

20.30.30

300

+122.5

422.5

CHELTUIELI DE Capital

TITLUL 70

1450

+50

1500

Alte active fixe, din care

71.01.30

1050

+50

1100

-Cadastru domeniu public

 

50

+50

100

 

 

 

 

 

Cap. 61.02-Ordine publica si siguranta nationala

TOTAL

1072

0

1072

CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 10

836

0

836

Norma de hrana

10.02.02

118

-2

116

Vouchere de vacanta

10.02.06

19

+2

21

 

 

 

 

 

CAP 65.02- Invatamant

TOTAL

9729.31

-615

9114.31

Bunuri si servicii

Titlul 20

5468.33

-600

4868.33

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

1899

-20

1879

Apa canal si salubitate 

20.01.04

199

-10

189

Transport

20.01.07

497

-70

427

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

899.33

-100

799.33

Reparatii curente

20.02

1171

-400

771

CHELTUIELI DE Capital

TITLUL 70

1099

-15

1084

Constructii, din care

71.01.01

887

-85

652

Reabilitare modernizare sc Serban Cioculescu

 

837

-237

600

Amenajare teren de sport Sc nr. 1

 

 

+2

2

Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice-cladiri Liceul Teh Dr. C Angelescu proiect PNRR

 

 

+150

150

Alte active fixe, din care

71.01.30

50

+70

120

Imbunatatirea infrastructurii de educatie in orasul Gaesti prin dotare cu echipamente digitale, mobilier si materiale didactice a scolilor si unitatilor conexe din localitate- proiect PNRR

 

 

+70

70

 

 

 

 

 

Cap. 66.02 SANATATE

TOTAL

2613

-217

2396

CHELTUIELI DE Capital

TITLUL 70

664

-217

447

Constructii, din care

71.01.01

614

-217

397

Echipamente si materiale necesare reducerii riscului de aparitie si dezvoltare a infectiilor nozocomiale Spital Oras Gaesti

 

437

-437

0

Dotarea unitatilor de asistenta medicala ambulatorie-Ambulatoriu Spital Oras Gaesti-proiect PNRR

 

77

+20

97

Reabilitare Spital Oras Gaesti

 

50

+200

250

 

 

 

 

 

CAP 67. 02 –Cultura, recreere si religie

Total

6041

-117

5924

Bunuri si servicii

Titlul 20

3283

+101

3384

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

573

-25

548

Apa canal si salubritate

20.01.04

135

-9

126

Carburanti si lubrefianti

20.01.05

40

-5

35

Piese de schimb

20.01.06

30

-10

20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

874

-55

819

Reparatii curente

20.02

140

+100

240

Pregatire profesionala

20.13

 

+5

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

390

+100

490

CHELTUIELI DE Capital

TITLUL 70

1352

-218

1134

Constructii, din care

71.01.01

977

+82

1059

Amenajare locuri joaca

 

200

+82

282

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

300

-300

 

Montare panouri fotovoltaice cladire Biblioteca

 

300

-300

 

CAP 68. 02 –Asigurari si asistenta sociala

Total

7327.09

+4.12

7333.21

CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 10

2874

-11

2863

Salarii de baza

10.01.01

2474

-11

2463

Asistenta sociala

Titlul 57

4074.09

15.12

4089.21

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4074.09

+15.12

4089.21

 

 

 

 

 

CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare

Total

9783

+257

10040

Bunuri si servicii

Titlul 20

1232

+7

1239

Reparatii curente 

20.02

400

+7

407

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL 70

7271

+250

7521

Alte active fixe-din care

71.01.30

200

+250

450

Bloc specialisti din sanatate

 

200

+250

450

 

 

 

 

 

CAP 74. 02 –Protectia mediului

Total

620

+150

770

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL 70

300

+150

450

Constructii, din care

71.01.01

300

+150

450

Extindere retele apa, canalizare

 

300

+100

400

Construire de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza Orasului Gaesti-proiect PNRR

 

 

+50

50

 

 

 

 

 

Cap. 84.02 – Intretinere strazi

Total

6050

+600

6650

BUNURI SI SERVICII

TITLUL 20

3258

+600

3858

Apa canal si salubritate

20.01.04

1400

+200

1600

Carburanti si lubrefianti

20.01.05

250

-50

200

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

300

-50

250

Reparatii curente

20.02

1200

+500

1700

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL 70

1736

0

1736

Constructii, din care

71.01.01

1686

0

1686

Amenajare trotuare strazi- str prof Stancu

 

586

+120

706

Reabilitare strazi prin PNI Anghel Saligni

 

1100

-120

980

 

Art. 2 -  Se valideaza Dispozitia  Primarului  Orasului  Gaesti nr. 485 din 12.06.2023 privind rectificarea   bugetului local.

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica; 

Art .3- Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 

 Art .4  - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   

          

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi