Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 90 / 15.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 90 din 15.07.2023

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Legea 273/2006 privind  finantele  publice  locale , republicata  , cu  modificarile si  completarile   ulterioare ;
 2. art. 129 alin.1 , coroborat  cu  alin. 7 , lit. a, d,e  si  f din Ordonanta de   Urgenta  nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ ;


Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului Orasului  Gaesti;
 2. raportul   nr.11.295/10.07.2023 al Serviciului  Buget  - Contabilitate  , Informatica ;
 3. proiectul evenimentului ,,,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023 ;


Luând act de:

 1. avizul  comisiei de  Buget - finante  si  al Commisiei pentru  Invatamant  , cultura , protectie sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  proiectul evenimentului ,, , Zilele Orasului Gaesti ,, 2023 care se  va desfasura in perioada  20-21 iulie anul  curent, cat si    devizul  cheltuielilor  aferent  avenimentului.

Art. 2 - Finantarea   cheltuielilor   se  va face  prin alocarea  de  la bugetul  local  a sumei  de  250.5 mii  de  la Capitolul 51.01.03,, autoritati executive ,  , titlul  20 ,, Bunuri si  servicii  ,,  art. 20.30.30 ,, alte   cheltuieli  cu  bunuri  si  servicii ,,, dupa cum urmeaza : 

.-  128 mii lei   din bugetul  local  ;

- 122.50 mii lei   din donatii si sponsorizari 

Art. 3 Prezenta hotarare se  va comunica :

 1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului  Gaesti  ; 
 3. Serviciului Buget - contabilitate  , Informatica;

Art. 4 - 4 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi