Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 93 / 01.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea unui contract de inchiriere

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 93 din 01.08.2023

privind prelungirea unui contract de inchiriere

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 108, lit. ,,  c,, din Ordonanta  de  Urgenta a Guvernului  nr. 57,2019, privind  Codul Administrativ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al  Primarului Orasului  Gaesti ;
 2. raportul    nr. 12.670/01.08.2023 al  compartimentului de  specialitate  ;

Luând act de:

 1. prevederile  contractului de  inchiriere   nr  12972/13.08,2018 , art 4
 2. avizul  Comisiilor   de  Buget  - finante si Urbanism  ale Consiliului  Local  Gaesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba prelungirea  contractului  de inchiriere  nr. 12972/13.08.2018, incheiat  cu RAICU  Lucia Elena    , pentru o perioada de  2( doi  )  ani , la pretul de  93,60 euro/luna  / anual .

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul Orasului  Gaesti   prin   Serviciul  Buget  -contabilitate , informatica .

Art. 3 Prezenta hotarare  se  comunica :

 1. Institutiei  Prefectului -  Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 3. Compartimentului de  specialitate ;
 4. Solicitantei ; 

Art. 4 -Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi