Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 94 / 01.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea a 12 ( douasprezece) contracte de concesiune

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 94 din 01.08.2023

privind prelungirea a 12 ( douasprezece) contracte de concesiune

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
 2.  cerererile celor  doisprezece concesionari ;
 3.  raportul compartimentului de specialitate  nr. 11.821/18.07.2023;.

Luând act de:

 1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :Nr.
cerere
Titular si  numar de contract 
Durata 
 propusa
Suprafata  
m.p.
Locatia  
Pret  /euro/m.p./an 

8582/26.05.2023

 

Rol: 1012369
Vasile Asineta Simona 
 32 din 30.06.1997
3
20
BL.20
5,00

8672/29.05.2023

Rol: 2014938
Petre Marian/ 1541 din 28.01.2021

3
20
BL.20
5,00

9428/12.06.2023

Rol: 1007531

Filip Marian Aurelian/

1 din 2.01.2015

3
15
BL.45
5,00

9713/15.06.2023

Rol: 1004520

Simion Mihai/

25 din 27.06.1997

3
20
BL.20

5,00

10278/23.06.2023

Rol: 1003885

Mocanu Dumitru/

79 din 28.07.1997

3
27
BL.33


5,00

10285/23.06.2023

Rol: 1003812

Apostol Gheorghe/

50 din 09.07.1997
3
20
BL.33


5,00

10441/26.06.2023

Rol: 2014755

Matei Florin /

21 din 27.06.1997
3
20
BL.20


5,00

10575/28.06.2023

Rol: 1007946
Pandeloiu Marin Cosmin /59 din 15.07.1997

3
20
BL.20


5,00

10664/29.06.2023

Rol: 1003783
Nica Cristian / 61 din 15.07.1997
 ( mostenitor Nica Gheorghe)
3
20
          BL.32
5,00

10914/04.07.2023

Rol: 1002723
Cristea Georgica/45 din 07.07.1997
3
20
 BL.14
5,00

10983/04.07.2023

Rol: 1004224
Gheorghe Mircea/68 din 23.07.1997
3
20
 BL.2
5,00

11306/10.07.2023

Rol: 1002718
Soare Gheorghe/ 17 din 25.06.2023
3
20
BL.20

5,00
Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si compartimentul de resort.

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi