Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 95 / 01.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea a 3 ( trei ) contracte de concesiune

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 95 din 01.08.2023

privind prelungirea a 3 ( trei ) contracte de concesiune

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
 2.  cerererile celor  trei  concesionari ;
 3.  raportul compartimentului de specialitate  nr. 12.671/01.08.2023 si  10.576 din aceeasi data ;

Luând act de:

 1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :


Nr.
cerere
Titular si  numar de contract 
Durata 
 propusa
Suprafata  
m.p.
Locatia  
Pret  /euro/m.p./an 

12015/20.07.2023

Rol:1006156
Porojan Ion Mihai/ 12971 din 13.08.2018

3
17,5
BL.60-62
5,00

12236/10.07.2023

Rol: 1002718
Motoroi Nela Georgiana/30 din 02.06.2015
3
13,5
BL.20

5,00

10576/28.06.2023
Rol 1003635
Ivascu  Dumitru /60.07.1997 
3
20
BL.33

5,00

Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si compartimentul de resort.

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi