Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 96 / 02.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind repartizarea unei unitati locuinte A.N.L. ramase vacante

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 96 din 02.08.2023

privind repartizarea unei unitati locuinte A.N.L. ramase vacante

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art.8 , alin.3 din  Hotararea  Guvernului   152/1998 , republicata  si actualizata privind infiintarea  A.N.L . ; 
  2. art. 15, alin.9 , lit . ,, a,,  din  Hotararea  Guvernului   nr. 962/2001 actualizata privind  aprobarea   Normelor metodologice   pentru aplicarea  prevederilor   Legii  nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L.;
  3.  prevederile  capitolului  VI  litera  ,, c,,    din  contractul de inchiriere  ; 
  4. Hotrarea  Consiliului Local  Gaesti  nr. 19 din 23.02.2023, privind aprobarea listei solicitantilor  care au acces  in locuinte  in anul  2023 ; 


Ținând cont de:

  1. - cererea  d- nei  Mantea  Ionela   prin care  solicita incetarea    contractului de inchiriere  ;
  2. - procesul  - verbal de  predare primire al  locuintei  din data de  19.07.2023;


Luând act de:

  1. referatul de  aprobare  al Primarului orasului  Gaesti  ; 
  2. referatul  secretarului  - general al  orasului ; 
  3. avizul  comisiei  juridice si de  administratie  publica din cadrul  Consiliului  Local  Gaesti ;


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Ia act  de  incetarea  contractului  avand ca obiect  unitatea  locativa din fondul A.N.L.  , situata   pe  Fundatura  1 Decembrie  ,  blocul  A 8 , apartamentul  57, contract  incheiat  cu doamna  MANTEA Ionela . 


Art. 2 - Se aproba reparizarea  locuintei  situata   pe  Fundatura  1 Decembrie  ,  blocul  A 8 , apartamentul  57,doamnei   MATEI  Cristina  Rodica , conform anexei  la H.C.L . nr .19/23.02.2023 .


Art. 3 -Se imputerniceste  Primarul orasului Gaesti  se  semneze  contractul  de inchiriere ce se  va incheia cu  doamna  MATEI  Cristina  Rodica.


Art. 4 - Prezenta  hotarare se  va  comunica :

-a - Institutiei Prefectului Judetul Dambovita  ;

- b- Primarului  Orasului Gaesti  ; 

- c- d- nei  MATEI  Cristina Rodica ; INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi