Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 97 / 07.08.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 97 din 07.08.2023

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. - prevederili Legii   368/19.12.2023 -  Legea bugetului de stat  pe anul 2023; 
  2. -prevederile   Legii  273/2006 privind  finantele   publice  Locale  , modificata ;

Ținând cont de:

  1. .raportul de   aprobare    a domnului primar  , Gheorghe   Grigore  ;
  2.  - raportul nr. 12.991 din 07.08. 2023  intocmit de   doamna Pauna Mihaela  sef serviciu  in cadrul  Serviciului    Buget –Contabilitate si Informatica   ;
  3. contul de executie  la data de  31.07.2023 privind  veniturile si  cheltuielile ;

Luând act de:

-raportul Comisiei  Economice  , din cadrul consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  suplimentarea bugetului  local de  venituri  si  cheltuieli   pe anul 2023, trimestrul III cu suma de 103,16 mii  lei , modificarea listei de  investitii virari de   credite  , dupa um urmeaza ;


A . BUGETUL   LOCAL         -VENITURI BUGET LOCAL -                                   MII LEI                                          

Denumire indicator

Clasificatie bugetara

Buget aprobat 2023

Influente

Trim III

Buget rectificat 2023

Total venituri buget local

 

47792.02

+103.16

47895.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

38

+21

59

Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ

16.02.02

355

+6

361

Taxe si tarife pentru eliberarea de licentesi autorizatii de functionare

16.02.03

47

+13

60

Redevente miniere

30.05.01

22

+28

50

Donatii si sponsorizari

37.01.00

122.5

+9.85

132.35

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sumei de dezvoltare

37.03.00

-4839

+25

-4814

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.04.00

+4839

-25

+4814

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.01.00

 

+2

2

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.03.00

 

+11

11

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

42.69.00

 

+0.09

0.09

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01

4.32

+0.57

4.89

Prefinantare

48.02.03

11.66

+11.65

23.31

 

 

 

 

 

 

B . BUGETUL LOCAL           -         CHELTUIELI BUGET LOCAL         -     MII LEI 

Denumire indicator

Clasificatie bugetara

Buget aprobat 2023

Influente

Trim III

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

 

54255.02

+103.16

54358.18

 

 

 

 

 

Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI  EXTERNE

TOTAL

8330.5

+48.85

8379.35

Bunuri si servicii

Titlul 20

1962.5

+9.85

1972.35

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

20.30.30

422.5

+9.85

432.35

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL 70

1500

+39

1539

Alte active fixe 

71.01.30

1100

+39

1139

 

 

 

 

 

Cap. 61.02-Ordine publica si siguranta nationala

TOTAL

1072

0

1072

Bunuri si servicii

Titlul 20

206

0

206

Uniforme  si echipamente

20.05.01

10

-10

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35

+10

45

 

 

 

 

 

CAP 65.02- Invatamant

TOTAL

9114.31

+12.34

9126.65

Bunuri si servicii

Titlul 20

4868.38

+51

4919.38

Materiale pentru curatenie

20.01.02

119

-2

117

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

1879

-3

1876

Apa canal si salubitate 

20.01.04

189

+6

195

Posta, telecomunicatie, radio

20.01.08

69

-1

68

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

799.33

+5

804.33

Reparatii curente

20.02

771

+51

822

Alte obiecte de inventar

20.05.30

287

-3

284

Alte cheltuieli  cu bunuri si servicii

20.30.30

117

-2

115

Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile

TITLUL 58

16.98

+12.31

29.29

Finantarea externa nerambursabila 

58.02.02

15.98

+12.31

28.29

CHELTUIELI DE Capital

TITLUL 70

1084

-51

1033

Constructii, din care

71.01.01

652

-50

602

Extindere retea termica internat  CNVS

 

50

-50

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

133

-1

132

Dotari invatamant 

 

133

-1

132

 

 

 

 

 

CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare

Total

10040

0

10040

Bunuri si servicii

Titlul 20

1239

0

1239

Reparatii curente 

20.02

407

+50

457

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

-50

70

Cap. 84.02 – Intretinere strazi

Total

6650

+42

6692

BUNURI SI SERVICII

TITLUL 20

3858

+42

3900

Reparatii curente

20.02

1700

+42

1742

 

 Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica; 

Art .3- Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 

 Art .4  - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   

          

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi