Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 98 / 10.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 98 din 10.08.2023

privind aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


a )Prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

c )Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

d) Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

 e ) Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local;

f ) H.C.L. Gaesti ,  prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA” ;


Ținând cont de:


    • referatul de aprobare nr. 13.346din 10.08.2023. al primarului  orasului  GAESTI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA, prin care se propune aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local;
    • b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei orasului GAESTI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local; 
    •  

Luând act de:

  1. rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliulul Local al Orasului  GAESTI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA:  buget finante si  Invatamant , cultura  , protectie  sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă nota de fundamentare (Anexa 1) pentru obiectivul de investiție: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orasul Gaesti, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local, .

Art.2Primarul Orasului  GAESTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, respectiv se comunică Primarului Orasului  GAESTI, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚAși Instituţiei Prefectului JUDEȚUL ui DÂMBOVIȚA, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi