Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 100 / 24.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul Orasului Gaesti

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 3

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Serviciul Protecție socială

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 100 din 24.08.2023

privind aprobarea componenței CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul Orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile art. 114 din Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor

  copilului, republicată;

 2. - prevederile Legii nr. 156/30.05.2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului
  de familie;

 3.  prevederile Legii nr. 24/27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
  actelor normative;


Ținând cont de:

 1. referat de aprobare nr. 137596/18.07.2023 al PrimaruluiOrasului Gaesti ;
 2. referatul nr. 13596/17.08.2023 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială GaestiLuând act de:

 1. - avizul comisiilor de specialitate Administratie  publica locala  si Invatamant  , cultura , protectie  sociala 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă componența CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV la nivelul orasului  Gaesti   formata  din :


Președinte: LAZAR  Mihaela - sef serviciu  Protectie sociala  

Membrii: VISOIU  Carmen - cadru didactic

RALEA  Marian - medic de familie

ANGHELINA Marius - polițist local

 SIMESCU  Cristian - preot

LAZAR  CONTES  Marian - consilier local

Art. 2 - Perioada de exercitare a mandatului este de 4 ani.

Art. 3 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al CONSILIULUI COMUNITAR

CONSULTATIV al orasului  Gaesti  conform anexei care face parte din prezenta

hotărâre.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Orasului  Gaesti , prezenta hotărâre va fi înaintată

Instituției Prefectului județuluiDmbovita  pentru verificarea legalității și D.A.S.  Gaesti pentru cunoaștere și punere în aplicare.


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Serviciul Protecție socială
  Raport Serviciul Protecție socială
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi