Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 102 / 28.08.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Orasului Gaesti

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 102 din 28.08.2023

privind privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Hotărârea Guvernului nr. 652 din 03.08.2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 - 2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023 – 2024 publicată în Monitorul Oficial al României nr.728 din 08.08.2023

Ținând cont de:

  1. adresa nr. 19264/18.08.2023 a Consiliului județean Dambovita , înregistrată la Orasul Gaesti  sub nr. 13.693/21.08.2023;
  2. referatul de aprobare al   Primarului Orasului Gaesti ;
  3. raportul  secretarului  general  14.065/28.08.2023 ;

Luând act de:

  1. avizul  comisiei  pentru invatamant  ,  cultura , protectie sociala  din cadrul Consiliului Local  Gaesti  ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru

derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Orasului Gaesti / Orasul Gaesti 

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul Orasului  Gaesti .

Art. 3 -Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Orasului  Gaesti  Institutiei Prefetului - Judetul  Dambovita  , Consiliului Judetean Dambovita , unitarilor de invatamant  de pe raza orasului Gaesti , Serviciului  Buget Contabilitate , Informatica .


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi