Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 103 / 28.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea pe o perioada de trei ani a contractului cu titlu gratuit nr. 13.971/ 24.08.2023, incheiat cu O.C.P.I - Dambovita

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 103 din 28.08.2023

privind prelungirea pe o perioada de trei ani a contractului cu titlu gratuit nr. 13.971/ 24.08.2023, incheiat cu O.C.P.I - Dambovita

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art.15  alin.(2)   art.  120 si art.121 alin.(1) si (2)  din Constitutia Romaniei , republicata  ;
 2. art.7 alin (2)   din Codul  Civil al  Romaniei  , adoptat prin    Lege    nr. 287/2009, repubicata cu modificarile si  completarie ulterioare ;
 3. art. 349-350 din Codul  Administrativ ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare al Primarului Orasului Gaesti ;
 2. raportul  BIroului de Urbanism  si Amenajarea Teritoriului  din Cadrul   aparatului de  specialitate al Primarului  Orasului  Gaesti ;
 3. adresa    nr. 6566 din 31.08.2023 a  O.C.P.I - Dambovita prin care solicita  prelungirea  contractului ;

Luând act de:

 1. avizul comisiilor de  Urbanism si  Juridice   din cadrul  Consiliului Local Dambovita ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de trei ani a contractului cu titlu gratuit nr. 13.971/ 24.08.2023, incheiat cu O.C.P.I .- Dambovita pentru  suprafata de  28 m.p.  situata  la etajul 1  in cladirea  Primariei Orasului  Gaesti , din strada   13 Decembrie  , nr.102 A ,  incepand cu data adoptarii  prezentei  hotarari .

Art. 2 - In situatia  in care    imobilul   care face  obiectul  transmiterii  nu este  intretinut , ori  nu va fi  folosit  in scopul pentru care a fost transmis  , dreptul de folosinta  se  poate retrage in  baza  unei notificari prealabile .

Art. 3- Prezenta  hotarare  se  va comunica  Institutiei Prefectului Judetul  Dambovita ,O.C.P.I .Dambovita ,Biroului Urbanism si Amenajarea  Teritoriului , si serviciului Buget  Contabilitate , Informatica . 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi