Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 104 / 28.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 15 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Unirii ( teren fosta Piata Noua )

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 104 din 28.08.2023

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 15 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Unirii ( teren fosta Piata Noua )

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Prevederile   art. 302- 309 coroborate  cu  prevederile  art .362 alin.(10  din  oug  57/2019 privind  Codul Administrativ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare al  Primarului Orasului  Gaesti  ;
 2. raportul  compartimentului de  specialitate  nr. 11858/24.08.2023;

Luând act de:

 1. avizul Comisiei de  Urbanism din cadrul Consiliului Local Gesti 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Aproba studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitatie a unui  teren din domeniul privat al orasului Gaesti , str. Unirii , pentru construirea unui  cabinet de  cosmetica , cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hoterare.

Art. 2 - Aproba concesionarea prin licitatie publica  a  terenului  identificat la art. 1 al prezentei hotarari .

Art. 3 -  Pretul de  pornire la licitatie este de   5 euro/m.p./ luna , iar durata  concesionarii este de  25 de ani .

Art. 4 -  Imputerniceste Primarul orasului Gaesti  sa semneze in numele si pentru Consiliul Local Gaesti  contractul  de concesionare si actele aditionale ulterioare de prelungire si  modificare ale acestora.

Art. 5 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse  la indeplinire  de Primarul  Orasului Gaesti , prin Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .

Art. 6 -  Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului- Judetul Dambovita , Primarului Orasului Gaesti  , Biroului  Urbanism s amenajarea Teritoriului .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi