Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 105 / 29.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea predării prin protocol de predare - primire intre Orașul Găesti si Compania de Apa Targoviste Dambovița ,, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectului ,, Reabilitare si modernizare ,alimentare cu apa Oraș Găesti , Județul Dambovița ,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 105 din 29.08.2023

privind aprobarea predării prin protocol de predare - primire intre Orașul Găesti si Compania de Apa Targoviste Dambovița ,, a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectului ,, Reabilitare si modernizare ,alimentare cu apa Oraș Găesti , Județul Dambovița ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


  • Hotararea Consiliului Local  nr.56 / 11.09. 2009 prin care   s-a aprobat   delegarea de  gestiune  a   serviciului de  alimentare  cu apa   , cat  si  concesionarea  exclusivă a bunurilor   publice   prin  atribuirea  directa catre   Compania de  Apa Targoviște  Dambovita; 

 1. prevederile Legii 51/2006 privind serviciile de  utilitați publice  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare     a domnului primar  Gheorghe Grigore  ; 

  b)          raportul   nr. 14.102 din 28.08.2022  intocmit de  Biroul  Urbanism si Amenajarea  Teritoriului;

  • c) proiectul  Reabilitare  si   modernizare  alimentare  cu apa     Oras  Gaesti  , Judetul Dambovita   ,,
  • d) proceul  - verbal   de receptie  finala   nr. 10.739/08.09.2015;

Luând act de:

 1. raportul de  avizare al  comisiei : Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 -   La data  adoptării   prezentei  hotarari  , Consiliul Local  Gaesti    aproba  incheierea protocolului de  predare -  primire     intre  Orașul Gaesti  si   Compania de  Apa Targoviste  Dambovita      , avand   ca obiect   predarea  catre   Compania de   Apa Targoviste  Dambovita  de catre      Orasul Gaesti  a investitiilor ( retele  de apa si canalizare )  realizate  din  bugetul  local  si  bugetul   de  stat  prin Compania Nationala  de  Investitii  , Conform anexelor 1- 5 , care  fac parte integranta din prezenta  hotarare . 

Art. 2 -  Se   imputerniceste   primarul orasului  Gaesti  , domnul   Gheorghe Grigore   sa  semneze   in numele  si pentru  orasul  Gaesti   protocolul de  predare-   primire .

Art. 3- Primarul Orasului   Gaesti    va asigura ducerea la indeplinire a prezentei proiect de hotarâri  , prin compartimentele  de specialitate, care vor intocmii  documentatia necesară punerii în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect.

Art.4 –Prezenta hotarare  se  va comunica : Institutiei Prefectului Judetul Dambovita, Primarului Orasului Gaesti si   compartimentelor de specialitate   . 


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )

Rezultate voturi