România

România

Județul Călărași

Comuna Perișoru

Comuna Perișoru

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

COMUNA PERIȘORU,

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

 

Capitolul I - Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

 

Capitolul II - Autoritățile administrației publice locale

 

Capitolul III - Căi de comunicații

 

Capitolul IV - Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

 

Capitolul V - Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

 

Capitolul VI - Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

Capitolul VII - Serviciile publice existente

 

Capitolul VIII - Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

 

Capitolul IX - Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

 

Capitolul X - Participare publică

 

Capitolul XI - Cooperare sau asociere

 

Capitolul XII - Dispoziții tranzitorii și finale


Capitolul I 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

 

Articolul 1

(1) Comuna Perișoru este:

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;

b) subiect juridic de drept fiscal;

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(2) Comuna Perișoru are sediul social în satul Perișoru, la adresa: Strada Parcului nr. 4, precum și codul de înregistrare fiscală 3796888.

 

Articolul 2

(1) Comuna Perișoru are reședința în satul Perișoru.

(2) Comuna Perișoru se delimitează din punct de vedere teritorial:

-în partea de nord cu teritoriul Comunelor Sudiţi și Cosâmbeşti(județul Ialomița);

-în partea de nord-est cu teritoriul Comunei Săveni(județul Ialomița);

-în partea de est cu teritoriul Comunei Ștefan cel Mare;

-în partea de sud-est cu teritoriul Comunelor Borcea, Jegălia și Unirea;

-în partea de sud cu teritoriul Comunelor Dichiseni și Roseți;

-în partea de vest cu teritoriul Comunelor Dragalina și Ștefan Vodă.

(3) Comuna Perișoru are în componență un număr de 3 localități rurale: Mărculești-Gară, Perișoru și Tudor Vladimirescu.

(4) Comuna Perișoru, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul IV.

(5) Prezentarea descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul statut.

 

Articolul 3

(1) Comuna Perișoru dispune de o rețea hidrografică formată doar din ape subterane.

(2) Pe teritoriul Comunei Perișoru se regăsesc o floră și faună diverse.

(3) Comuna Perișoru dispune de o diversitate de soluri.

(4) Denumirea faunei, florei și solurilor de pe raza teritorială a Comunei Perișoru se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut.

 

Articolul 4

(1) Comuna Perișoru are componența actuală din anul 1968.

(2) Prima atestare documentară a Comunei Perișoru a fost în secolul XX.

(3) Evoluția istorică a Comunei Perișoru se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul statut.

 

Articolul 5

(1) Populația Comunei Perișoru număra 5114 locuitori la ultimul recensământ, din anul 2011.

(2) Componența și structura populației Comunei Perișoru, defalcate inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.

 

Capitolul II 

Autoritățile administrației publice locale

 

Articolul 6

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:

a) Consiliul Local al Comunei Perișoru, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul Comunei Perișoru. Consiliul Local al Comunei Perișoru este format din 15 membri;

b) Primarul Comunei Perișoru, Bucur Ionel-Cătălin, ca autoritate executivă;

c) La nivelul Comunei Perișoru, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Diaconeasa Mihăiţă.

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:

 • ● 7 consilieri din partea Partidului Social Democrat;
 • ● 5 consilieri din partea Partidului Național Liberal;
 • ● 3 consilieri din partea Partidului Mișcarea Populară.

(3) Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996, sunt prevăzute în anexa nr. 5.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la prezentul statut.

 

Articolul 7

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Perișoru.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Perișoru.

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Perișoru se regăsesc în anexa nr. 6 la prezentul statut.

 

Capitolul III 

Căi de comunicații

 

Articolul 8

(1) Raza teritorială a Comunei Perișoru este tranzitată de următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:

a) rețeaua rutieră;

b) rețeaua de căi ferate.

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut.

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut.

 

Capitolul IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

 

Articolul 9

(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Perișoru, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat preuniversitar.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru își desfășoară activitatea un număr total de 5 unități de învățământ de stat preuniversitar.

(3) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

(4) Comuna Perișoru susține unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

 

Articolul 10

(1) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru își desfășoară activitatea instituții de cultură.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru se organizează manifestări culturale.

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 8 la prezentul statut.

(4) Comuna Perișoru poate participa la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, potrivit legii.

 

Articolul 11

(1) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru se asigură următoarea formă de asistență medicală:

a) asistență medicală profilactică și curativă.

(2) Comuna Perișoru poate participa la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, potrivit legii.

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin:

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități.

(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

 

Articolul 12

(1) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tipul serviciilor sociale asigurate în Comuna Perișoru se regăsește în anexa nr. 8 la prezentul statut.

 

Articolul 13

(1) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru nu își desfășoară activitatea instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line sau media audiovizual.

 

Articolul 14

(1) Pe raza teritorială a Comunei Perișoru își desfășoară activitatea o asociație sportivă.

(2) Denumirea asociației prevăzută la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 8 la prezentul statut.

 

Capitolul V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

 

Articolul 15

Principalele funcțiuni economice sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 

Capitolul VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

Articolul 16

(1) Patrimoniul Comunei Perișoru este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Perișoru, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Perișoru este în curs de actualizare și va fi atașat ca anexă la prezentul statut, după aprobarea lui prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Perișoru se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comunei Perișoru, în secțiunea dedicată acestui statut.

 

Capitolul VII 

Serviciile publice existente

 

Articolul 17

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Perișoru sunt:

a) serviciul public de alimentare apă, furnizat de Consiliul Local al Comunei Perișoru;

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de Rebu SA.

 

Articolul 18

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Perișoru sunt furnizate de Enel Energie SA.

 

Articolul 19

Nu există momentan alimentare cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Perișoru.

 

Articolul 20

Administrarea domeniului public al Comunei Perișoru este asigurată de către Consiliul Local al Comunei Perișoru.

 

Capitolul VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

 

Articolul 21

(1) Comuna Perișoru, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

Capitolul IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

 

Articolul 22

(1) Comuna Perișoru realizează un cadru de cooperare și asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.

(2) Comuna Perișoru acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale.

(3) Comuna Perișoru poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Denumirea organizației neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Perișoru se regăsește în anexa nr. 10 la prezentul statut.

 

Articolul 23

(1) Pe teritoriul Comunei Perișoru își desfășoară activitatea 6 partide politice înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Perișoru se găsește în anexa nr. 10 la prezentul statut.

 

Articolul 24

(1) Pe teritoriul Comunei Perișoru nu își desfășoară activitatea organizații sindicale sau asociații profesionale.

 

Articolul 25

(1) În Comuna Perișoru își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: creștin ortodox, nouapostolic, evanghelic și adventist.

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 10 la prezentul statut.

 

 

Capitolul X 

Participare publică

 

Articolul 26

Populația din Comuna Perișoru este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate;

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

d) prin participarea la ședințele consiliului local;

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.

 

Articolul 27

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei ori numai în unele dintre acestea.

 

Capitolul XI 

Cooperare sau asociere

 

Articolul 28

Comuna Perișoru se asociază și cooperează cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 29

(1) Comuna Perișoru aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(2) Lista cu denumirea cooperărilor și asocierilor încheiate de Comuna Perișoru se regăsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.

 

Capitolul XII 

Dispoziții tranzitorii și finale

 

Articolul 30

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 23.06.2022.

 

Articolul 31

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Perișoru sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.

 

Articolul 32

Anexa dedicată inventarului bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Perișoru, se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.

 

Articolul 33

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 32 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.

 

Anexa nr. 1

la statut

 

 

Prezentarea descriptivă a Comunei Perișoru

 

Comuna Perișoru este situată în sud-estul României, la intersecția paralelei de 44° 45' 30" latitudine nordică cu meridianul de 27° 55' 20" latitudine estică, având o suprafață de 21.346 ha.

Geomorfologic, este situată în Câmpia Română, în sud-estul Câmpiei Bărăganului (Câmpia Mărculeștiului). În partea sudică, de la vest la est, pe o lungime de aproximativ 12 km este străbătută de calea ferată București-Constanța, de „Autostrada Soarelui” (A2) și de Drumul Național DN3A, Lehliu-Fetești. De la nord la sud se întinde pe o lungime de aproximativ 22 km și este traversată de Drumul interjudețean Cosâmbești (jud. Ialomița) - Jegălia (jud. Călărași). 

Din punct de vedere teritorial-adminisrativ se compune din satele: Perișoru, Tudor Vladimirescu și Mărculești Gară. Locuitorii comunei au acces indirect la calea ferată București-Constanța prin halta Recolta, situată la cca. 0,50 km de satul reședință de comună, iar transportul auto cu mijloace de transport în comun, este asigurat de întreprinzători particulari.

 

 

Teritoriul administrativ al Comunei Perișoru este poziționat geografic pe platforma cuprinsă între Lunca Dunării la sud și Lunca Ialomiței la nord, în partea de nord-est a județului Călărași. 

Sub aspect morfologic, zona aparține reliefului de câmpie, făcând parte integrantă din Câmpia Română, subunitatea Câmpia Bărăganului. Câmpia este aproape netedă, numai în partea nordică existând câteva crovuri. Altitudinea este în jur de 60 m. 

Relieful întâlnit pe teritoriul comunei face parte din regiunile joase ale țării noastre și este dispus în trepte ce coboară de la nord către sud. Partea cea mai înaltă cuprinde aproximativ o cincime din teritoriul administrativ al Comunei Perișoru.

Așadar, relieful localității se caracterizează printr-o unitate geomorfologică întinsă, tabulară și relativ netedă, presărată în partea nordică cu câteva crovuri. Această unitate de relief constituie zona centrală a comunei, pe aceasta fiind dezvoltate așezările: Perișoru, Tudor Vladimirescu și Mărculești Gară. În partea de sud a localității se află cea mai joasă formă de relief. 

Comuna Perișoru are o suprafață totală de 21.346 ha, dintre care suprafața totală extravilan - 20.821,47 ha, iar suprafața totală intravilan - 524,53 ha.

Terenurile agricole reprezintă 19.435,72 ha. Mai jos sunt prezentate categoriile de folosință ale teritoriului Comunei Perișoru:

 • ➔ Păduri  –  995 ha;
 • ➔ Livezi  –  27 ha;
 • ➔ Vii  –  274 ha;
 • ➔ Arabil  –  19.063,72 ha;
 • ➔ Drumuri  –  169,42 ha;
 • ➔ Curți-construcții  – 745,86 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la statut

 

 

Flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale

 

 

 

 • I. Flora Comunei Perișoru

Formațiunile vegetale specifice comunei, aparțin zonei de stepă, unde din loc în loc sunt insule de păduri de salcâm dispersate între terenurile agricole și arealele restrânse cu pajiști secundare stepice, puternic modificate de om. Pajiștile naturale se pot identifica prin prezența următoarelor specii: bărboasă, sunătoare, firuță pe locuri uscate, pirul gros, ciulin, traista ciobanului, troscot, pelin. 

Pe întinsul pajiștilor naturale întâlnim și ciulinul, colții babei sau cucuta.

Pajiștile secundare derivate se întâlnesc pe izlazuri în diferite stadii de înierbare și înțelenire. Pe aceste suprafețe vegetează specii cultivate de om cum ar fi: trifoiul alb, trifoiul roșu, lucerna, sparceta, golomățul. 

Multe din speciile arbustive și ierboase prezintă interes medicinal, mugurii, frunzele, florile și fructele acestora recoltându-se pentru prepararea unor ceaiuri și în tratamente medicamentoase. Cele mai comune specii sunt: cicoarea, măceșul, socul, sunătoarea, mușețelul, coada șoricelului și pelinul alb. Vegetația azonală este caracterizată prin zăvoaie de luncă alcătuite din salcie albă și plopi indigeni (alb și negru), la care se adaugă vegetația acvatică din bălți și lacuri, reprezentată de: stuf, papură, iarba broaștelor, vâscul de apă, nuferi albi și galbeni. 

Locuitorii comunei se ocupă mai mult cu agricultura și creșterea animalelor, cultivându-și terenurile cu grâu, porumb, orz, ovăz și floarea-soarelui, dar și cultivarea legumelor din care amintim: morcovul, pătrunjelul, mărarul, pătlăgelele roșii, ardeiul, ceapa, etc. 

Prin curți, locuitorii comunei au plantat pomi fructiferi precum: mărul, părul, gutuiul, prunul, cireșul, și flori precum: laleaua, crinul alb, zambila, bujorul românesc cu petale roșii ca sângele, liliacul cu flori albe sau liliachii. 

La marginea culturilor de grâu, pe malurile canalelor de irigații, cresc: smeurul, arbust spinos cu lăstari târâtori, cu fructe roșii și zemoase și murul de miriște,  cu ramuri cu ghimpi slabi și inegali și fructe mari, negre.

 


 • II. Fauna Comunei Perișoru

În raport cu formele de relief, mediile de viață și vegetația din comună, fauna se poate clasifica astfel:

 • ● fauna de stepă;
 • ● fauna acvatică.

Speciile reprezentative sunt:

 • ➔ rozătoarele, ca: hârciogul, șoarecele de câmp, popândăul și iepurele de câmp;
 • ➔ carnivorele: vulpea, viezurele și dihorul de stepă;
 • ➔ păsările sedentare, călătoare și de pasaj, caracteristice Câmpiei Bărăganului: prepelița, potârnichea, care au un areal mai larg și un efectiv mai mare, graurii comuni (oaspeți de vară). Dintre păsările cântătoare, trăiesc cunoscutele ciocârlii de Bărăgan și fluierarii;
 • ➔ Reptilele sunt reprezentate de șopârle de stepă ierboasă, respectiv șopârla cenușie. 

Pe alocuri, datorită colonizării în trecut a fostelor păduri din apropierea comunei, apare fazanul comun, foarte rar, dar și mai rar apare căpriorul. 

În baltă trăiesc numeroase păsări de baltă, al căror număr crește în perioada pasajului, cum ar fi: rața mare și rața cârâitoare, gâsca de semănătură, stârcul cenușiu și stârcul roșu, pe lângă cele din Rezervația avifaunistică Iezer-Călărași. Dintre păsările răpitoare foarte rar se întâlnește șoimul. 

Fauna acvatică, care populează balta este reprezentată prin specii de pești de mare valoare economică, renumite în toată regiunea, care au constituit dintotdeauna un punct de atracție pentru localnici. Amintim aici crapul și carasul, plătica, șalăul, alături de cele care sunt în Rezervația avifaunistică Iezer-Călărași.

 

 • III. Învelișul de sol al Comunei Perișoru

Pe teritoriul Comunei Perișoru se întâlnesc mai multe tipuri de cernoziomuri, depozite loessoide, nisipuri, pietrișuri și silt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la statut

 

 

Datele privind înființarea Comunei Perișoru, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică

 

 

Comuna Perișoru este atestată documentar din anul 1928. Comuna este situată în partea de sud a Bărăganului și încă din a doua parte a secolului al XIX-lea începe o viață efervescentă pe aceste meleaguri călărășene. Autoritățile timpului aveau să acorde o atenție deosebită punerii temeinice în valoare a Bărăganului prin cultivarea terenului, caracteristică a pătrunderii capitalismului în agricultură. Fenomenul valorificării superioare a potențialului agricol din această regiune va duce treptat la schimbarea tânărului păstor, în agricultor. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, pe actualul teritoriu administrativ al Comunei Perișoru se aflau moșii întinse precum: moșia  Seceleanu, moșia Pribegeanu, moșia N.D. Popa, moșia Gorgănescu, moșia Formuraki, moșia Măinescu, exploatații agricole ce cuprindeau de la câteva sute până la peste 1.900-2.000 de pogoane.

Se ajunge ca la începutul secolului XX, unele din aceste exploatații agricole să fie adevărate podoabe ale agriculturii românești. Este și cazul moșiei Seceleanu, situată în zona satului Mărculești-Gară. La început, așezarea s-a format din locuitorii târlelor: Perișoru, Puțul Grecului și Cealâcu, ce se aflau în apropierea actualei vetre de sat, măsurată în anul 1924. Locuitorii acestor mici așezări omenești, numite târle, proveneau din foștii mari muncitori agricoli ce au lucrat pe moșiile proprietarilor sau ale arendașilor unde își aveau acum locuințele formate la început din bordeie sau colibe.

Din analiza documentelor cartografice de la începutul secolului XX se observă că pe teritoriul actual al Comunei Perișoru sunt reprezentate un număr de 8 târle (Dorojan, Cealîh, Muselia, Perișor, Puțul Grecului, Pazarghidean, Cărarea, Scordufu).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul actual al comunei exista doar Comuna Mărculești, în plasa Ialomița-Balta a județului Ialomița. Ea era formată din satele Mărculești și Morile și din cătunele Tutungiu, Cialâc, Scorduf și Movila Popii. În anul 1931, apare Comuna Perișoru, formată din satele Perișoru și Cocargeaua Nouă. În anul 1950, a trecut în administrația raionului Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după anul 1952) din regiunea Constanța și (după anul 1956) din regiunea București.

În forma actuală, comuna a trecut la județul Ialomița (reînființat) în anul 1968. În anul 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei înapoi la județul Ialomița. În anul 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Singurul obiectiv din Comuna Perișoru inclus în Lista Monumentelor Istorice din județul Călărași ca monument de interes local, este conacul Pribegeanu, aflat la 4 km vest de satul Mărculești-Gară, la nord de DN3B, lângă siloz. Conacul este clasificat ca monument de arhitectură și datează din anul 1902.

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la statut

 

Componența și structura populației 

Comunei Perișoru

 

 

 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația Comunei Perișoru se ridică la 5.114 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din anul 2002, când se înregistraseră 5.596 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (95,44%). Pentru 4,38% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,98%). Pentru 4,4% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Populația Comunei Perișoru împărțită pe sate, se prezintă după cum urmează:

 • ➔ sat Perișoru – 4.174 locuitori;
 • ➔ sat Mărculești-Gară – 193 locuitori;
 • ➔ sat Tudor Vladimirescu – 747 locuitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5.a

la statut

 

 

Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali

de la nivelul Comunei Perișoru,

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996

 

 

PRIMAR

 

a) mandatul 1996-2000

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

SPANU CONSTANTIN

P.D.S.R.

1996-2000

 

b) mandatul 2000-2004

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

BUCUR VASILE

C.D.R.

2000-2004

 

c) mandatul 2004-2008

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

DAMIAN TUDOREL

P.N.L.

2004-2008

 

 

 

d) mandatul 2008-2012

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

DAMIAN TUDOREL

P.N.L.

2008-2012

 

e) mandatul 2012-2016

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

DAMIAN TUDOREL

P.N.L.

2012-2016

 

f) mandatul 2016-2020

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

BUCUR IONEL CĂTĂLIN

P.S.D.

2016-2020

 

g) mandatul 2020-2024

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

BUCUR IONEL CĂTĂLIN

P.S.D.

2020-în curs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5.b

la statut

 

 

Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali

de la nivelul Comunei Perișoru,

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996

 

 

CONSILIERI LOCALI

 

a) mandatul 1996-2000

Nr. crt.

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

1.

P.D.S.R.

1996-2000

2.

P.D.S.R.

1996-2000

3.

P.D.S.R.

1996-2000

4.

P.D.S.R.

1996-2000

5.

P.D.S.R.

1996-2000

6.

P.D.S.R.

1996-2000

7.

P.D.S.R.

1996-2000

8.

C.D.R.

1996-2000

9.

C.D.R.

1996-2000

10.

C.D.R.

1996-2000

11.

P.U.N.R.

1996-2000

12.

P.S.M.

1996-2000

13.

P.D.A.R.

1996-2000

14.

INDEPENDENT

1996-2000

15.

INDEPENDENT

1996-2000

 

 

b) mandatul 2000-2004

Nr. crt.

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

1.

C.D.R.

2000-2004

2.

C.D.R.

2000-2004

3.

C.D.R.

2000-2004

4.

C.D.R.

2000-2004

5.

C.D.R.

2000-2004

6.

C.D.R.

2000-2004

7.

C.D.R.

2000-2004

8.

C.D.R.

2000-2004

9.

P.D.S.R.

2000-2004

10.

P.D.S.R.

2000-2004

11.

P.D.S.R.

2000-2004

12.

P.D.S.R.

2000-2004

13.

P.D.S.R.

2000-2004

14.

P.N.R.

2000-2004

15.

P.N.R.

2000-2004

 

c) mandatul 2004-2008

Nr. crt.

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

1.

P.N.L.

2004-2008

2.

P.N.L.

2004-2008

3.

P.N.L.

2004-2008

4.

P.N.L.

2004-2008

5.

P.N.L.

2004-2008

6.

P.N.L.

2004-2008

7.

P.N.L.

2004-2008

8.

P.N.L.

2004-2008

9.

P.N.L.

2004-2008

10.

P.N.L.

2004-2008

11.

P.S.D.

2004-2008

12.

P.S.D.

2004-2008

13.

P.S.D.

2004-2008

14.

P.S.D.

2004-2008

15.

P.D.

2004-2008

 

d) mandatul 2008-2012

Nr. crt.

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

1.

P.N.L.

2008-2012

2.

P.N.L.

2008-2012

3.

P.N.L.

2008-2012

4.

P.N.L.

2008-2012

5.

P.N.L.

2008-2012

6.

P.N.L.

2008-2012

7.

P.N.L.

2008-2012

8.

P.S.D.

2008-2012

9.

P.S.D.

2008-2012

10.

P.S.D.

2008-2012

11.

P.S.D.

2008-2012

12.

P.S.D.

2008-2012

13.

P.C.

2008-2012

14.

P.C.

2008-2012

15.

P.D.L.

2008-2012

 

e) mandatul 2012-2016

Nr. crt.

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

1.

P.N.L.

2012-2016

2.

P.N.L.

2012-2016

3.

P.N.L.

2012-2016

4.

P.N.L.

2012-2016

5.

P.N.L.

2012-2016

6.

P.N.L.

2012-2016

7.

P.N.L.

2012-2016

8.

A.P.C.

2012-2016

9.

A.P.C.

2012-2016

10.

A.P.C.

2012-2016

11.

A.P.C.

2012-2016

12.

A.P.C.

2012-2016

13.

A.P.C.

2012-2016

14.

A.P.C.

2012-2016

15.

P.S.D.

2012-2016

 

f) mandatul 2016-2020

Nr. crt.

Nume și 

prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

ILIE MARIUS IONUȚ

P.N.L.

2016-2020

2.

GANEA ADRIAN CIPRIAN

P.N.L.

2016-2020

3.

BARBIERU ANCUȚA

P.N.L.

2016-2020

4.

DULGHERU VASILE

P.N.L.

2016-2020

5.

DAMIAN ROBERT OVIDIU

P.N.L.

2016-2020

6.

CHIUOARU IONEL

P.S.D.

2016-2020

7.

LUCA MIHAI

P.S.D.

2016-2020

8.

CRĂCIUN GHEORGHE

P.S.D.

2016-2020

9.

CHIRVĂSITU CRISTIAN

P.S.D.

2016-2020

10.

DITA MUGUREL

P.S.D.

2016-2020

11.

DIACONEASA MIHĂIȚĂ

U.N.P.R.

2016-2020

12.

POPESCU CONSTANTIN

U.N.P.R.

2016-2020

13.

CRĂCIUN CECILIA OANA

U.N.P.R.

2016-2020

14.

STAN COSTEL

A.L.D.E.

2016-2020

15.

STROE VASILE

A.L.D.E.

2016-2020

 

g) mandatul 2020-2024

Nr. crt.

Nume și 

prenume

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

1.

CHIRVĂSITU CRISTIAN

P.S.D.

2020-în curs

2.

LUCA MIHAI

P.S.D.

2020-în curs

3.

MAREȘ ERICA

P.S.D.

2020-în curs

4.

VINTILĂ VALENTIN ALIN

P.S.D.

2020-în curs

5.

PREDA COSTINELA GABRIELA

P.S.D.

2020-în curs

6.

BUTNARU CONSTANTIN

P.S.D.

2020-în curs

7.

DIACONEASA MIHĂIȚĂ

P.N.L.

2020-în curs

8.

CRĂCIUN CECILIA OANA

P.N.L.

2020-în curs

9.

DULGHERU VASILE

P.N.L.

2020-în curs

10.

STROE VASILE

P.N.L.

2020-în curs

11.

CRĂCIUN GHEORGHE

P.M.P.

2020-în curs

12.

BROJU AURELIA ALINA

P.M.P.

2020-în curs

13.

BOCIOAGĂ GEORGE FLORENTIN

P.M.P.

2020-în curs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

la statut

 

 

Procedura privind acordarea titlului de 

„Cetățean de onoare al Comunei Perișoru“,

respectiv a 

„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Perișoru“

 

 

Articolul 1

Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Perișoru“, denumit în continuare Titlu, reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Perișoru.

 

Articolul 2

Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Perișoru“, denumit în continuare Certificat, reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Perișoru, persoanelor născute în Comuna Perișoru, la împlinirea vârstei de 18 ani.

 

Articolul 3

Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:

a) primarului;

b) consilierilor locali;

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Comuna Perișoru.

 

Articolul 4

Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.

 

Articolul 5

Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:

a) sunt personale;

b) sunt netransmisibile;

c) reprezintă un drept al titularului;

d) au valabilitate nedeterminată.

 

 

 

Articolul 6

Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării Comunei Perișoru și a imaginii acestuia;

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Perișoru, în țară și străinătate;

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în Comuna Perișoru;

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Perișoru;

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Perișoru în lume;

f) sportivi din Comuna Perișoru care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local.

 

Articolul 7

Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice.

 

Articolul 8

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la Comuna Perișoru.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (în original);

c) certificat de cazier judiciar (în original);

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

b) curriculum vitae (în original).

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al Comunei Perișoru, proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară.

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local.

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Perișoru, în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Perișoru.

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Perișoru, în cadrul unei festivități care se organizează de către primar.

 

Articolul 9

Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

b) primarul Comunei Perișoru prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii Consiliului Local;

c) primarul Comunei Perișoru înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Comunei Perișoru“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei Perișoru.

 

Articolul 10

Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Perișoru la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Perișoru sau în care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna Perișoru;

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului local;

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Perișoru.

 

Articolul 11

Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:

a) decesul titularului;

b) retragerea Titlului.

 

Articolul 12

Titlul se retrage în următoarele situații:

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei Perișoru, locuitorilor săi sau țării.

 

Articolul 13

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Perișoru, după următoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Perișoru de către persoanele menționate la art. 3;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa.

 

Articolul 14

Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Perișoru.

 

Articolul 15

Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia.

 

Articolul 16

Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet a Comunei Perișoru.

 

Articolul 17

Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul Comunei Perișoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

la statut

 

Rețeaua rutieră și rețeaua de căi ferate

 

 

 • I. Rețeaua rutieră este reprezentată de:

 

 • ➢ DN 3A - face legătura între București și Constanța;
 • ➢ DJ 213A - face legătura între Iezeru, Perișoru și limita județului Ialomița;
 • ➢ DC 11 - face legătura între strada Parcului și DN 3A;
 • ➢ Străzile de interes local din comună.

Drumurile publice la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale a Comunei Perișoru, se întind pe o lungime totală de 91,50 km, din care drumuri naționale 12,00 km, județene 22,00 km și comunale 57,50 km.

 

 

 • II. Rețeaua de căi ferate

 

Calea ferată București-Constanța, Magistrala VIII - parte componentă a Coridorului IV Paneuropean, deservește localitatea Perișoru prin stațiile de cale ferată Perișoru, Jegălia și punctele de oprire pentru călători „Recolta” și „Ogoarele”.

 

 

Anexa nr. 8

la statut

 

 

Principalele instituții din domeniul educației, culturii și sănătății

 

 

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării

 

 • ● ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERIȘORU

Adresa: Str. Parcului nr. 8

Telefon: 0242346003

E-mail: scoala1perisoru@yahoo.com  

 

 • ● ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PERIȘORU

Adresa: Localitatea Tudor Vladimirescu 

Telefon: 0242346003

E-mail: scoala1perisoru@yahoo.com 

 

 • ● ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 PERIȘORU

Adresa: Str. Cartier Mărculești Gară nr. 24

Telefon: 0242346003

E-mail: scoala1perisoru@yahoo.com 

 

 • ● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PERIȘORU

Adresa: Str. Iasomiei nr. 10

Telefon: 0242346003 

E-mail: scoala1perisoru@yahoo.com 

 

 • ● GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PERIȘORU

Adresa: Localitatea Tudor Vladimirescu 

Telefon: 0242346003

E-mail: scoala1perisoru@yahoo.com  

 

 

 

 

II. Instituții din domeniul culturii

 • ● Căminul Cultural Perișoru
 • ● Biblioteca Comunală Perișoru
 • ● Salon Evenimente Perișoru
 • ● Salon Evenimente Tudor Vladimirescu

 

Manifestări culturale

 • ❖ Zilele Comunei Perișoru – organizate în luna august

 

 

 

III. Instituții din domeniul sănătății

 

În Comuna Perișoru funcționează un cabinet medical, o farmacie și un cabinet stomatologic.

 

 

IV. Instituții din domeniul serviciilor sociale

 • ● Centrul de plasament „Sfântul Ștefan” Perișoru

 

 

V. Instituții din domeniul tineretului și sportului

 • ● Asociația Sportivă Perișoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9

la statut

 

 

Principalele funcțiuni economice

 

 

 

Potențialul natural și factorii de producție existenți în zonă, au favorizat dezvoltarea agriculturii, care reprezintă principala ramură a economiei locale. Fiind situată într-o zonă preponderent agrară, Comuna Perișoru dispune de soluri fertile, bogate în substanțe nutritive, majoritatea sunt cernoziomuri cu enclave de cernoziomuri carbonice, ultimele regăsindu-se pe podul de câmpie. 

În zona centrală a terasei sunt prezente cernoziomuri de fâneață. Terenurile agricole formate pe loess necesită irigații bogate. Principalele culturi agricole sunt cerealele pentru boabe.

Fondul funciar al Comunei Perișoru însumează o suprafață totală de 21,346 ha.

Din totalul suprafeței ponderea cea mai ridicată revine terenurilor agricole, acestea reprezentând 83,13%.

Terenurile neagricole însumează 3.388 ha (15,87%). 

Acestea sunt reprezentate de:

 • ➔ terenuri ocupate de păduri – 987 ha;
 • ➔ terenuri ocupate de ape – 263 ha;
 • ➔ drumuri și căi ferate – 403 ha;
 • ➔ curți și construcții;
 • ➔ terenuri neproductive – 24 ha;
 • ➔ în cadrul terenurilor agricole, ponderea cea mai mare o dețin terenurile arabile (97,8%);
 • ➔ restul de 2,2% este reprezentat de terenuri agricole ocupate de pășuni și fânețe - 277 ha (1,57%), vii - 71 ha (0,39%) și livezi - 44 ha (0,24%).

Societăți comerciale cu profil agricol:

 • ➢ S.C.D.A. MĂRCULEȘTI;
 • ➢ S.C. GARO TRADING COM S.R.L.;
 • ➢ S.C. „GRIVCO AGRO” PERIȘORU;
 • ➢ S.C. „GEO AGRICOM” S.R.L.;
 • ➢ S.C. „STAR LUC” S.R.L.;
 • ➢ S.C. „INTERAGRO” S.R.L.;
 • ➢ S.C. „AGROCOM COMPANY” S.R.L.;
 • ➢ S.C. „CEREAL FLOR” S.R.L.;
 • ➢ S.C. COM PERIȘORU S.R.L.;
 • ➢ S.C. „ELITA PERIȘORU” S.R.L.;
 • ➢ S.C. AGRO CTI S.R.L.

Agenți economici - domeniul agricol:

 • III. S.C.D.A. MĂRCULEȘTI – Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă;
 • IV. S.C. GARO TRADING COM S.R.L. – Producerea de cereale, plante tehnice și semințe agricole;
 • V. S.C. „GRIVCO AGRO” PERIȘORU – Achiziționarea, producerea și depozitarea produselor cerealiere;
 • VI. S.C. GEO AGRICOM S.R.L. – Producție de cereale;
 • VII. S.C. STAR LUC COM S.R.L. – Producerea de cereale, plante tehnice și semințe agricole;
 • VIII. S.C. INTERAGRO S.R.L. – Punct de lucru Perișoru, producerea de cereale și plante tehnice;
 • IX. S.C. AGROCOM COMPANY S.R.L. – Producerea de cereale, plante tehnice și semințe cereale;
 • X. S.C. CEREAL FLOR S.R.L. – Punct de lucru Perișoru, producerea de cereale, plante tehnice și semințe cereale;
 • XI. S.C. COM PERIȘORU S.R.L. – Producerea de cereale;
 • XII. S.C. ELITA PERIȘORU S.R.L. – Producerea de cereale;
 • XIII. S.C. AGRO CTL STAR S.R.L. – Producerea de cereale;
 • XIV. P.F. TUDORAN DUMITRU – Producerea de cereale, plante tehnice, semințe cereale și legumicultură.

În rândul societăților agricole cu profil zootehnic amintim:

 • ➢ „HERGHELIA JEGĂLIA” – Creșterea și ameliorarea calului de sport românesc;
 • ➢ S.C. PRIMA NOVA CĂLĂRAȘI – Punct de lucru Perișoru - creșterea și obținerea cărnii de pasăre.

Societăți cu profil industrial ce funcționează pe raza Comunei Perișoru sunt:

 • ● S.C. HA-TAI CONSTANȚA – Industrializarea laptelui;
 • ● I.I. TUDOR GHEORGHIȚĂ – Industria de morărit;
 • ● P.F. MORCOV PETRE – Uruitor;
 • ● S.C. GEP S.R.L. PERIȘORU – Carmangerie;
 • ● I.I. DIACONEASA DĂNUȚ – Service auto.

Cel mai mare număr al societăților comerciale au ca domeniu de activitate comerțul. Ele sunt numeroase, dar pot fi enumerate aici câteva:

➤ S.C. CONTI 2000 S.R.L.;

➤ S.C. ALADIN S.R.L.;

➤ S.C. NEGROIU COMERCIAL S.R.L.;

➤ S.C. MARI 2000 S.R.L.;

➤ S.C. NIK MAR S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10

la statut

 

 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, cultele și organizațiile neguvernamentale care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul 

Comunei Perișoru

 

 

I. Principalele partide politice

 • ● Partidul Social Democrat
 • ● Partidul Național Liberal
 • ● Partidul Mișcarea Populară
 • ● Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate
 • ● Partidul Pro România
 • ● Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)

 

 

II. Cultele religioase

 • ● Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”  Perișoru
 • ● Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Tudor Vladimirescu
 • ● Biserica Nouapostolică Perișoru
 • ● Biserica Evanghelică Perișoru
 • ● Biserica Adventistă Perișoru

 

III. Organizațiile neguvernamentale

 • ● Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Statutul în format fișier