România

România

Județul Iași

Comuna Șipote

Comuna Șipote

STATUTUL COMUNEI ȘIPOTE
 JUDEȚUL IAȘI

2020


 

 

 

CUPRINS

                                               

Capitolul I:                  CADRUL  LEGAL  ȘI  PRINCIPII  GENERALE

 


 

Capitolul al II-lea:  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A COMUNEI ȘIPOTE 

                                     II.1.AUTORITĂȚILE  PUBLICE LOCAL E

                                  II. 1.1. Reglementări generale

                                  II.1.2.Consiliul local al comunei Șipote

                                  II.1.3.Primarul și viceprimarul comunei Șipote 

 

II.2.APARA TUL DE SPECIALITA TE  AL PRIMARULUI, INSTITUȚIILE   ȘI  SERVICIILE   PUBLICE   DE INTERES LOCAL

II.2.1.Aparatul de specialitate al primarului

II.2.2. Instituții publice

II.2.3. Serviciile publice

II.3. LEGILE COMUNITĂȚII,  EXERCITARE AUTORITĂTII SI   ÎNFĂPTUIREA DREPTĂȚII 

II.4.ECONOMIA LOCALĂ, PATRIMONIUL, FINANȚELE  SI  LUCRĂRILE  PUBLICE

 • II.4.1.Economia locală
 • II.4.2.Proprietatea
 • II.4.3.Finanțele publice locale
 • II.4.4.Achizițiile și lucrările publice

 

Capitolul al III-lea: EDUCA TEA, VIA TA SPIRITUALĂ ȘI CULTURA COMUNITĂȚII 

 

Capitolul al IV-lea :MUNCA, SANĂTATEA, PROTECȚIA  POPILAȚIEI   ȘI SOLIDARITATEA UMANĂ 

 

  Capitolul al V-leaDREPTURILE, LIBER TAȚILE ȘI INDATORIRILE FUNDAMENTALE 

ALE CETĂȚENILOR   COMUNEI ȘIPOTE 

V.1.DISPOZIȚII GENERALE

V.2.DREPTURILE SI LIBERTĂȚILE  FUNDAMENTALE 

V.3.ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE 

 

Capitolul a1 Vl-lea: DISPOZICII  FINALE ȘI TRANZITORII


CADRU LEGAL

 

 1. Constituția României
 2. Declarația Universală a Drepturilor Omului
 3. Cartea Europeană a Autonomiei Locale și Deseentralizării
 4. Legea nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
 5. O.U.G nr.57/20 l9,privind Codul administrativ,
 6. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
 8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 9. Legea nr, 182/2002 privind protecția informațiilor  clasificate
 10. Legea nr. 227/2015 — Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 11. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare și cu

G.H. rn‘. 548/1999 - normele metodologice dc aplicare a acesteia

 1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea deinnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și combaterea corupției;
 2. Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personal
 3. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a

- Rețeaua de localități

 1. Ordonanta nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității adrninistrativ-teritotiale, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. H.G. nr. 585/2002 penti’u aprobarea Standaidelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în Roinânia
 3. Alte acte normative incidente în materie


 • PRINCIPII       GENERALE

Art.1 Comuna Șipote  este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică din județul lași, România , ai cărei locuitori formează o comunitate umană, unitară care are ca scop fundamental al vieții și activității sale înfăptuirea binelui comun tuturor membriloi săi.

Comunitatea și autoritățile sale reprezentative asigură condiții optime ca fiecare cetatean a1 comunei  să-și păstreze și să-și promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile și tradițiile  proprii în condițiile stabilite de legile țării, de piezentul statut și de celelalte acte de autoritate locală.

Art.2. În comuna Șipote  munca , sacrificiile și înfăptuirile generațiilor trecute, istoria și cultura   locală, obiceiurile și tiadițiile, credința străbună, învățământul și educația reprezintă fundamentele unității sufletești și adrninistrative ale comunității locale, temelia înălțării spre ideal a acesteia.

 Art.3. În spiritul tradițiilor democratice și al idealurilor perene ale poporului romăn, al valorilor naționale, europene și universale, organizarea social-politică, economică, educațională și eulturală a muncii și vieții coinunității locale se întemeiază pe apărarea și promovarea democrației și a legalității, a demnității omului și a liberei dezvoltări și afirmări ale personalității umane, a drepturilor și libertăților cetățenilor, a muncii libere și a familiei care reprezintă valori supreme ale acesteia și pe care autoritățile publice locale, instituțiile și cetățenii au datoria de  a le apăra și garanta.

Art.4. În Comuna  Șipote ,respectarea Constituției, a legilor țării și a actelor de autoritate locală, inclusiv a prezentului statut, este obligatorie.

Art.5. Puterea locală aparține comunității, care o exercită, în condițiile stabilite de Constituție  și de legile țării, prin autoritățile publice reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum.

Art.6.Comuna  Șipote este localizată în paratea de N a a județului Iași la limita cu  județul Botoșani, la o distanță rutieră de cca 52 km de municipiul Iași.Repartiția și evoluția în teritoriu a rețelei de localități, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiții natural și social economice care s-aumanifestat în diferite etape istorice.

Așezările rurale au evoluat, in principal, sub acțiunea factorilor social-economici, dar s-au dezvoltat și sub influența mediului natural, a alocalizării in raport cu posibilitățile de alimentare cu apă, cu existent unor surse(lemn,piatră, loc de cultivat și de pășunat ), a unor microclimate de adăpostire , a terenirlor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc .

 (1) Comuna Șipote  este unitatea administrativ — teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Colectivitatea asupra căreia își exercită autoritatea consiliul local, primarul coinunei și primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc și au doiniciliul stabil în Comuna Șipote  sau își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei  Șipote    

                        Din punct de  vedere geografîc, Comuna Șipote   este localizată în partea de Nord a Județului Iași, pe malurile Râului Miletin(care formează aici Lacul Hălceni ) și al afluentului său Recea, în partea central-sudică a Câmpiei Moldovei , la limita cu județul Botoșani , la o distanță de cca 52 km de Municipiul Iași .

                     Comuna Șipote se învecinează cu următoarele teritorii comunale : 

 • La N cu comuna Răuseni , județul Botoșani ,
 • La E cu comunele Andrieșeni și Vlădeni,
 • La S cu comunele  Fântânele  și Gropnița ,
 • La V comuna Plugari

        Teritoriul comunei  Șipote   în suprafață totalä de 9029  ha este unitar, indivizibil şi inalienabil, din care: teren arabil 6047  ha, pãşuni 1800 ha, fânețe  154  ha, víi  91  ha, livezi 44  ha, păduri  150  ha, curți construcții 148  ha, terenuri cu ape si stuf 220 ha., car de comunicatie 140 ha, terenuri degradate si 

nepr oductive  175  ha, teren neagricol 893 ha . 

 1. Teritoriul administrativ  al comunei este traversat de artera de circulatie DJ 28 B , pe teritoriul comunei  .s unt  41  de km de drumuri comunale din care 5,186   km fiind asfaltati  în satul Chișcăreni și drumuri sătești 83 km .
 2. Populația   Comunei  Șipote  este de   5324  locuitori, grupati in   2068 de gospodarii.
 3. Potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amena¡are a  teritoriului national - Secțiunea a II-ct - Rețeaua de localități, rangul comunei   Șipote  este rangul IV, Trecerea localităților de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliului local, cu consultarea populației prin referendum şi a instituțiilot implicate.

Limitele  teritoriului admministrativ  al Comunei Șipote sunt  cele ştabilițe prin legile țãrii iar modifiarea lor  se poate  reealiza decat dace esțe aprobată prin referendum local orgąnizaț în condițiile  legii.

Delimitarea intravilanului comunei, evidența proprietäților şi a folosinței terenurilor, disciplina şi modul de arnpłasare a construcțiilor se stabilesc prin planul  de amenajare a teritoriului – aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local Șipote numărul 62  din 29.09.2018 adica P1anu1 Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism, şi celelalte documente sau forme de evidență stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate şi aprobate de cãtre autoirițäțile publice locale potrivit competențelor legale.

Art.7.  Comuna Șipote  este localitatea comună a tuturor cetãțenilor säi, de naționalitate, de origine etnică, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenența politică, de avere, de origine socialã, de locul naşterii.

Pe terítoriul comunei  Șipote  îşi poate stabili domiciliul sau reşedința orice persoană sau familie care îndeplineşte condițiile prevăzute de Constituția României şi de legile țării.

Art.8. Calitatea de cetãțean al comunei  Șipote se  dobândeşte, se păstrează sau se   pierde în condițiile prevãzute de legislația in vigoare.

Art.9. Autoritățile publice locale îşi exercită atribuțiile legale privind evidența populației, starea civilã, autoritataea  tutelarã prin  compartimentele de specialitate, care se aflã in subordinea secretarului comunei.

Autoritățile publice locale sprijină menținerea și întărirea legăturilor comunității cu toții fii ei care traiesc și muncesc în alte localități din țară sau din străinătate și care contribuie la promovarea valorilor locale și naționale, la integrarea europeană și la schimbul international de valori.

Art.10. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituțional  al  pluralismului, care reprezintă condiția de bază și garanția economiei de piață, a democrației sociale și politice, a libertății membrilor  săi.

Art.11. Organizațiile locale ale partidelor politice își desfașoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare contribuind la definirea și exprimarea voinței politice a cetățenilor și la împlinirea aspirațiilor și idealurilor acestora, cu respectarea suveranității naționale, a integrității teritoriale, a ordinli de drept, a principiilor democrației și ale autonomiei locale.

Art.12. Comuna  Șipote   poate coopera sau se poate asocia cu alte unități administrativ teritoriale din țară sau din străinătate în scopul și în condițiile stabilite prin OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și prin alte acte normative în vigoare.

Comuna  Șipote   este membru al:

 • Asociației Comunelor din România;
 • Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Gropnița Fântânele - Șipote ;
 • Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lași — A.R.S.A.C.I.S;
 • Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrai e Socială (ADIS).

Comuna Șipote  face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României.

Art.13.Raporturile dintre autoritățile administrației publice ale comunei Șipote  (Primar sau Consiliul local) și autoritățile de nivel  județean sau central se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării competențelor, legalității, responsabilității, solidarității și cooperării, în condițiile și în limitele stabilite de legislația în materie  și  de normele Uniunii Europene.

Art.14. Toate relațiile pe care Comuna Șipote  și autoritățile sale reprezentative le stabilesc, întrețin și dezvoltă cu alte comunități, autorități, instituții și alte persoane juridice trebuie să slujească interesul și binele general a1 colectivității locale și să se întemeieze pe respectul și încrederea reciprocă dintre părți, pe asumarea  răspunderii  și asigurarea legalității înțelegerii lor și actelor încheiate.

Art.15. Actele autorităților publice locale (hotărârile consiliului local și dispozițiile pirmarului) care se emit în exercitarea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților pe care le au la nivelul unității administiativ—teritoriale trebuie să rspecte Constituția Romăniei și legile țării.

Actele de autoritate emise de către primar, consiliul local sau alte structuri de autoritate de la nivehil altor unități administrativ-teritoriale, care reglementează situații, fapte și realități de pe teritoriul administrativ   al   comunei  Șipote   sunt nule de drept.

Se interzice primarului, consiliului local al comunei Șipote   și oricăror structuri din subordinea acestora să emită hotăiâri, dispoziții, autorizații, certificate etc. care exced competențele lor teritoriale.

Art.16.Pe teritoriul comunei  Șipote   se folosesc, în condițiile legii, următoarele  simboluri:

 • Naționale :
  • Drape1ul României (tricolor)
  • Ziua Națională a Românlei — 1 Decembrie
  • Imnul National a1 Românie — „Deşteaptă-te române”
  • Stema țării — stabilită prin lege organică
 • Europene:
  • Drapelul Uniunii Europene
  • Stema Uniunii Europene
  • Imnul Uniunii Europene
  • Ziua Uniunii Europene
 • locale:
  • Ziua Comunei Șipote  —  8 Septembrie 
  • Stema Comunei Șipote   - se va stabili prin hotărârea consiliului local.

Art.17.Centrul administrativ cu sediul consiliului local și al primăriei comunei se află în satul Șipote.

 

Capitolul a1 II lea : ADMINISTRA ȚIA PUBLICĂ a COMUNEI  ȘIPOTE 

Autoritățile administrației publice locale II. 1.1. Reglementari generale

Art.18. (a) Autoritățile reprezentative ale colectivității locale din comuna Șipote  sunt:

 • Consiliul Local al Comunei Șipote , ca autoritate deliberativă
 • Primarul Comunei Șipote ca autoritate  executiva.
  1. Primarul și consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct și secret al cetățenilor care au domiciliul  stabil în comună, din rândul cetățenilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de Constituție și de legile în vigoare.
  2. Organizarea alegerilor pentru funcțiile de demnitate publică locale și respectiv validarea mandatelor de consilier local și de primar sunt reglementate prin legislația în vigoare.

 

Art.19 (1) Consiliul local al comunei Șipote  este autoritatea deliberativă, fiind formată  din consilieri locali, alesi prin vot universal, egal, secret, direct și liber exprimat de către cetățenii comunei Șipote  și constituit în conformitate cu prevederile legale.

 1. Consiliul Local a1 Coinunei Șipote  s-a constituit la data de 24.06.2016 în urma organizării alegeri lor locale din data de 06.06.201 6 și are in componență un numar de 15 consilier i.
 2. Structura politica a rnembrilor Consiliului Local Șipote  este urmatoarea:

 

Nr. crt.

Formatiune politica

Numar consilier locali

1.

P.S.D

                    5

2.

P.N.L

3

 

3.

UNPR

                2

4.

P.M.P

4

 

 

5.

ALDE 

1                                                 1

 

(3) Pe durata mandatului Consiliului local au fost constituite trei comisii de specialitate ,in principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:

 1. comisia 1 - pe probleme de buget finante ,adininistrarea domeniului public si pt ivat ,amenajarea teiitoriului si ilrbanisin;
 2. comisia 2 - juridica ,administratie publica locala, apararea ordinii si linistit publice;
 3. comisia 3 - pentru protectie sociala, invatamant, sanatate, cultura, culte si sport.

Art.20 Conform Art.129 (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau central.Consiliu1 local exercita următoarele atribuiții:

-atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a1 primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și  regiilor autonome de interes local;

-ati-ribuții privind dezvoltarea econoniico-socială și de mediu a comunei, oraşului sau municipiulii;

-atribuții priivind administrarea domeniului public și privat a1 comunei, oraşului sau municipiului;

-atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

-atrlbuții privind coopetarea interinstituțională pe plan intem și extern.

(2) În exeicitarea atribuțiilor prevăziite la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

b)aprobă, in condițiile legii, la propunerea  primarului, înființarea, organizarea şi statul de funcții ale aparatului  de specialitate a1 primarului, ale instituțiilor şi serviciílor publice de interes local, precum şi organizarea şi statul de funcții ale regiilor autonome de ínteres local;

c)exercitä, în numele unitäții administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societäți comerciale sau regii autonome, in condițiile legii.

În exercitarea atribuțiilor prevãzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virärile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de închieiere a exercițiului bugetar;

b)aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea  de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitäții administrativ- terítoriale, în condițiile legii;

c)stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, in condițiile legii;

d)aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru liicrările de investiții de interes local, in condițiile legii;

e)aprobã strategiile privind dezvoltarea economicä, socială şi de inediu a unității administrativ- teritoriale;

f) asigură realizarea lucrãrilor şi ia măsurile necesare implementãrii şi conformärii cu prevederile angajamenteloi’ asumate in procesul de integrare eilropeanã în domeniul protecției mediului şi gospodãririi apelor pentru serviciile furnizate cetãțenilor.

În exercitarea atribuțiilor prevãzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a)hotăräşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condițiile legii;

b)hotărăște vânzarea, concesionarea   sau închirierea  bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului  dupe caz, in condițiile legii;

c)avizeazã sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localitãților,

atribuțiile  sau schimbarea , în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe şi de obiective de interes public

local.

În exercitarea atribuțiilor  prevãzute la alin. (2) lit. d), consiliul local  asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
h) situatiile de urgenta;
i) protectia si refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
k) dezvoltarea urbana;
l) evidenta persoanelor;
m) podurile si drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;
o) serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
p) activitatile de administratie social-comunitara;
q) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrarile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritati sau institutii publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritatii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare si intretinere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unitatii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spatiile astfel imbunatatite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru dotari raman in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
(12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitatii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al coinunei, orașuhii sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.

(8Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art.21. Modul de organizare și funcțlonare a Consiliului Local  Șipote   este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin H.C.L. nr. 73 din 29.08.2019. În   funcție  de necesitați și de evoluțiile înregistrate în plan legislativ, regulamentul va putea fi modificat, completat și actualizat în condițiile legii.

Art.22. Dizolvarea consiliului local și suspendarea mandatului de consilier local pot avea loc în situațiile și cu respectarea ceirințelor stabilite prin OUG nr.57/2019 - privind Codul administrativ.

Art.23. Locuitorii comunei  care nu au consilieri aleși în consiliul local vor fi reprezentați la ședințele acestuia de către un delegat sătesc al cărui statut este stabilit prin lege.

Art.24.Raspunderea privind pregătirea și calitatea oamenilor promovați pentru a fi aleși în funcțiile locale de demnitate publică, respectiv capacitatea acestora de a se aclaita de atribuțiile ce le revin în calitate de primar, vicepriinar sau consilieri locali, revine în egală măsură persoanelor care acceptă candidatura, partidelor politice care îi proinovează și alegătorilor care îi votează.

 • Primarul  si Viceprimarul

Art.25.Funcția de autoritate publică executivă la nivelul Comunei Șipote  este exercitată de către primar în condițiile legii.

Art.26.Înlocuitorul de drept a1 primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care este ales în condițiile stabilite de lege.

Art.27 Primarul și viceprimaarul, la fel ca și consilierii locali, depun în fața consiliului local următorul jurainânt:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să  fac, cu bună credință  tot  ceea ce stă în puterile  și priceperea mea  pentru binele locuitorilor  comunei Șipote .Așa să-mi ajute Dumnezeu .!”

Art.28,conform art.129 alin. (2) Functia de primar si functia de viceprimai sunt functii de auroritate  publica.

Art. 154 Rolul primarului :

(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.
(2) Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual.
(4) Primarul conduce institutiile publice de interes local, precum si serviciile publice de interes local.
(5) Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum si de a formula amendamente de fond sau de forma asupra oricaror proiecte de hotarari, inclusiv ale altor initiatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul- verbal al sedintei.
 (6) Primarul, in calitatea sa de autoritate publica executiva a administratiei publice locale, reprezinta unitatea administrativ- teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane si straine, precum si in justitie.

Art.29 conform Art. 155(1) (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ- teritoriale;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
e) alte atributii stabilite prin lege.

(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;
b) indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
c) indeplineste alte atributii stabilite prin lege.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii;
b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;
c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 d) elaboreaza, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ- teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

 Art.30.(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) int ocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ- teritoriale si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, in conditiile legii;
d) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
 Art.31.(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ- teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 Art.32.(6) Primarul desemneaza functionarii publici anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ- teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.
 (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, in conditiile partii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dupa caz.

   Art.33 conform Art.156 alin.1Atributiile primarului in calitate de reprezentant al statului
(1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna, in orasul sau in municipiul in care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

 (3)      Conform Art.158 Primar ii si viceprimarii comunelor ,ai oraselor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti pot inființa ,in limita numarului maxim de posture   aprobate ,cabinetul primarului ,respectiv al viceprimarului ,in conditiiile prevazute de partea a VI a titlul III ,capitolul II .

Primarul poate delega pe întreaga durată a mandatului sau pe o perioadă deternilnată prin dispozitie   scrisă,  (4)viceprimarului,      secretarului       general al         unitatii            administrative   teritoriale

,condricatorilor  compartimentelor          functionale        sau       personalului      din            apai’atu1            dc        specialitate,administratorului  public ,precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local,in functie de competentele ce le revin in domeniile respective 

(5)Primarul:

-conduce și răspunde de asigurarea serviciilor de utilitate publică;

-conduce direct sau are în subordine următoarele compartimente funcționale din cadrul Primăriei, răspunzând de activitatea acestora:

-compartimentul pentru administrarea patrimoniului public și privat a1 comunei;

-serviciul pentru cadastru și agricultură;

-compartimentul pentru achiziții publice;

-comisia pentru aplicarea Legii nr. l 5/2003 pt ivind sprijinul acordat tineri lor pentru

construirea unei locuințe propi-ietate personală, cu modificat ile si coinpletarile ulterioare

-comisia tehinico-economică;

-protecția muncii;

-comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 ;

-comisia pentru organizarea licitațiilor;

-structura de urbanisin și de lucrări publice;

-compartímentul financiar-contabil;

-serviciul voluntar pentru situații de urgențä;

-serviciul de gospodăr ire şi de protecția mediului;

exercitarea atribuțiilor şi răspundeiilor ce revin autorităților publice locale, respectiv primaruluì, ce rezultă din actele care reglenaentează activitatea în urimãtoarele domenii:

-inventarierea, utilizarea, gestionarea, asigurarea integritäții bunurilor din domeniul piiblic sau privat at comunei;

-amenajarea teritoriului, organizarea cadastrului general, dezvoltare urbanistică etc;

-organizarea, funcțíonarea, gestionarea şi finanțarea serviciilor publice;

-achizițiile publice de bunuri, servicii şi lucrări;

-zootehnie, administrarea păşunilor şi cultivarea terenurilor agricole;

-gospodãrirea localității, pt otecția mediului, sänătatea populației şi a  animalelor;

-gospodăriiea apelor;

-siguranța circu1ației pe druniurile publice, protecția civilã şi situațiile de urgen¡ă;

aplicarea prevederilor art. IłI din Legea nr.169/1997 completatã şi modificatã prin Legea nr. 247/2005;

- punerea  in posesie şi întocmirea documentațiílor pentru eliberarea titlurilor de   proprietate persoanelor care an obținut   aprobãrile legale in condițiile Legilor proprietății;

-acordarea subvențiilor şi a despãgubirilor penti’u calamitñți, accidente etc;

-execritarea silită a creanțelor bugetare locale ;

-angajarea, lichidarea, ordonanțaiea şi plata cheltuielilor bugetare;organizarea transportului in comun;

-organizare pazã;

-aplică sancțiunile legale persoanelor fizice şi juridice din comuna Șipote  care încalcă normele stabilite prin legile țãrii sau actele autorită¡ilor publice locale;

-exercitã orice alte atribuții şi responsabilitäți stabilite prin hotãrâri  ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

Pentru  neîndeplinirea atribuțiilor şi obligațiilor stabilite în sarcina sa potrivit aliniatului precedent, vicepiimairul răspunde politic, administrativ, disciplinar, material sau penal, suportănd şi eventualele prejudicii aduse comunității din aceastã cauză.

Prímarul Comunei Șipote , sprijinit de cãtre secretar  în limitele  competențelkor  lor asiguiră şi garanteazä respectarea drepturílor cetățenilor din comună.

Primarul Comueni Șipote  exercitä pe lângä competențele sale de autoritate executivă, atribuțiile de factor de echilibi u şi medicine între forțele politice, sociale, culturale, educaționale,economive şi administrative, între acestea şi cetäțeni, intre autorități şi comunitate urmärind armonizarea relațiilor interinstitilționale şi interumane şi garantând pacea socialã la nivelul coinunítății.

 (ó) Organizațiile locale şi județene ale par tidelor politice au obligația de a piegăti şi promova penti’ti funcțiile de administrațìe publicã de la nivelul comunei Șipote  (primar, viceprimai, consilieri locali) persoane competente, de o nioralitate neîndoielnică, pregätite şi apte din punct de vedere politic, juridic , psiho-sociologic etc, să slujească aspirațiile şi idealurile tuturor oamenilor din Comuna Șipote , binele general at comunitäții locale.

(7) Mandatul primarului şi al viceprimarulrti începe, durează, se exercită, se suspendã sau înceteazã in condițiile stabilite prin OUG nr.57/2018,privind Codul administrativ.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, INSTITUTIILE SI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL

Art.34 Consiliul   local şi primarul sau viceprimarul (pentru atiribuțiile delegate) îşi exercitã atribuțiile şi răspunderile  legate prin intermediul aparatuluí de specialitate, al instituțiilor şi serviciilor publice de interes local care sunt înființate, funcționează, sunt gestionate şi finanțate şi se organízează în contormitate cm legislația in vlgoare, ținându-se cont de particularitățile şi condițiile specífice ale   Comunei  Șipote.

Aparatul de specialitate al primarului Comunei  Șipote 

Art.35 (1) Aparatul de specialitate al primarului cuprinde funcții publice de execuție si  de conducere si personalul contractual, conform  statului de funcții. Numărului  de personal, statul de funcții şi

Organigrama  primãriei se aprobã prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, cu luarea in considerație a necesarului de resruse uniane şi a fondurilor alocate, prin bugetul local, pentru acoperirea clieltiiielilor de per sonal;

Dintre funcțiile publice, cea de secretar at comunei este funcție de conducere.

Aparatul  de specialitate a1 primarului este structurat pe compartimente funcționale a cãror configuratie se stabileşte annal prin or ganigrama propiisă de primar şí aprobatä de către consiliul local.

Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al prìmarului poate fi mărit numai cu o motivație puternică şi dacă  prevedei eile bugetare pentru salarizarea personalului sunt acoperitoare.

Angajarea, numirea, piomovarea, evaluarea, salarizarea şi acoi‘darea celorlalte drepturi pecuniale, ellberarea din funcție a personalului din cadriil aparatul de specialitate al primarului se fac in conformitate

cu OUG 57/2019,privind Codul adininisrativ, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii  și a altor acte norinative aplicabile.

Modul de organizare si funcționaie, obiectivele, sarcinile si responsabilitățile ce revin fiecărui compartiment funcțional din cadrul aparatul de specialitate a1 primarului Comunei Șipote , se stabilesc prin R.O.F., potrivit legii, de către primar si care se aprobă prin hotărâri ale consiliului local.

Sarcinile ce revin fiecărui funcționar public sau angajat pe bază de contract de muncă se stabilesc prin  fișele  postui ilor care se întocmesc conform HG.nr. 611/2008 pentru aprobarea norinelor privind organizarea și dezvoltairea carierei funcționariloi publici, precum si a altor acte normative incidente. Personalul contractual și funcționarii publici exercită obligatoriu toate atribuțiile și sarcinile date prin lege, hotărările consiliului local și dispozițiile primarului.

Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate a1 primarului formează primăria comunei Șipote  care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local  și dispozițiile primarului, soluționănd problemele ctnente ale colectivității locale.

Primăria Comunei Șipote  este organizata si functioneaza pe baza regulamentulii de organizare si functionare(R.O.F.), aprobat de către consiliul local.

Primarul, viceprimarul și secretarul unității administrativ-teritoriale împreună cu apai‘atul de specialitate al prinaarulrii formează a o structirră funcțională numită Primmăria Comunei  Șipote  care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivitâții locale. Activitatea primăriei este organizată și se desfașoară pe baza regulamentului intens (R.O.I.), emis in baza hotărârii autorității deliberative. 

 • Instituțiile   publice de interes local

Art.36 Instituțiile de lnteres local se află în slujba comunității și au ca scop fundainental a1 activitații lor slujirea nevoilor, aspirațiilor și valorilor individuale sau colective ale oamenilor prin furnizarea serviciilor specifice.

a)Înființarea, organizarea, funcționarea, gestionarea patrimoniului și finanțarea instituțiilor publice de interes local se realizează cu respectarea legislației în vigoare.

Raporturile dintre autorită¡ile publice locale (primar sau consiliu local) și instituțiile publice de interes local, dintre acestea și cetățeni, precum și relațiile dintre ele, au la bază principiile respectului  și încrederii reciproce, ale responsabi1ității și legalității, ale solidarității, cooperării și acțiunii convergente pentru întărirea unității și înfaptuirea binelui comunității locale și al tuturor membrilor săi.

b)Comunitatea și autoritățile publice locale spiijină și se implică direct în asigurarea unor condi¡ii optime de funcționare a instituțiilor publice de interes local și colaborează cu autoritățile și instituțiile de specialitate de la nivel județean  sau central pentru soltiționarea problemelor specifice, în limitele competențelor  legale și ale iesuiselor asigurate.

c)Șefii instituțiilor  publice de interes local prezintă în fața comunității  locale și a autorități1or reprezentative informări sau rapoarte cu privire la activitatea desfașurată, rezultatele obținute și problemele întămpinate pe linia realizării obiectivelor specifice.

Aceştia răspund în condițiile legiî de modul în care folosesc fondurile și gestionează patrimoniul care face parte din domeniul public sau privat al Comunei  Șipote  și a celorlalte bunuri pe care le au în administrare.

Art. 37 Principalele institutii din Comuna Șipote  sunt:

 1. Institutii de invatamant:
  1. Scoala Gimnaziala 
  2. Școala Gimnazială Chișcăreni 
  3. școala Gim,nazială Hălceni
  4. Școala Gimnazială Iazu Nou 
  5. Grădinița  cu program normal Chișcăreni I, II 
  6. Grădinița cu program, normal Iazu vechi
  7. Grădinița cu program normal Șipote
  8. Grădinița cu program normal Iazu Nou
  9. Grădinița cu program normal Hălceni
  10. Grădinița cu program normal Mitoc 
 2. Institutii de cultura:
  1. Biblioteca Comunala  Șipote 
 3. Institutii de cult:
  1. Biserica crestin — ortodoxa Sfintii..;
  2. Biserica crestin — ortodoxa.....
  3. Biserica 
  4. Biserica
  5. Biserica 
 4. Alte institntii publice si/sau private:
  1. Post Politie Șipote ;
  2. Oficiul postal Șipote ;
  3. Un  cabinet stomatologic;
  4. O farmacie;

e) Servicii de asistenta sociala — acestea sunt asigurrate prin grija compartimentului  de Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șipote ;

g) Doua cabinete medicale — medicina de familie.

 • Serviciile publice locale

Art.38 (1) Consiliile locale pot înființa şi organiza instituții şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederìlor legale şi în limita inijloacelor financiare de care dispun.

 1. Numirea şi eliberarea din funcție a personalului   din cadrul instituțiilor şi serviciiloi publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condițiile legii.
 2. Numirea şi eliberarea din funcție a personalrilui din aparatul de specialitate at primarului se fac de primar, în condíțiile legii
 3. Funcționarii din cadrul instituțiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii.
 4. În raporturile dintre cetäțeni şi autoritățile administiației publice locale se foloseşte lirnba română
 5. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu in limba română.
 6. Înfiiințarea, organizarea, funcționarea, gestionarea şi fiiianțarea serviciilor de utilitate publicä locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local. cu respectarea legislației in vigoare.
 7. Primarul desemnează funcționarii  împuterniciți să  ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor şi a altor acte de procedură, in condițiile Codului de procedurä civilă.

II.3.Legile comunității, exercitarea autorității si infăptuirea dreptătii


 

Art.39a) La nivelul Comunei Șipote  întreaga activitate a autoritãților şi instituțiilor, a organizațiilor şi a agenților economiei, a societäții civile şi a cetäțenilor este organizată şi se desfãşoară cu respectaiea Constittiției Romăniei, a legilor țării, şi a actelor de autoritate emise de către consiliul local  sau de către pt imar.

b)În raport  de competențele, atribuțiile şi rãspunderile pe care le au, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivä, emit acte de autoritate care reglementează viața şi activitatea comunitãții, a subsistmelor care o compun şi a cetățenilor, care au putere de lege localã, a căror respectare este obligatorie pentru persoanele juridice şi fizice din comuna Șipote.

c)Actele prin care se exercită autoritatea la nivelul Comunei  Șipote  sunt:

 • hotărârile consiliului local
 • dispozițiile primarului.

d)Proiectele de hotărâri ale consiliului local pot ft inițiate de către primar, viceprimar, consilieri locali sau de către ce1 puțin 5 % dintre cetățenii cu drept de vot ai comunei Șipote , iar pentru adoptarea lor este necesară respectriea procedurilor şi a celor1alte condiții prevăzute de legislația in vigoare şi de regulamentul de organizare şi funcționare at Consiliului Local.

e)În Comuna Șipote  aplicarea legilor țării, adoptarea și exgcutarea legilor locale trebuie să aibă ca fiiialitate dezvoltarea generală, garantat ea libertății cetățenilor, înfaptuirea dreptății și asigurarea ordini și unitații juridice a comunității.

f)După adoptare, hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului se transmit Instituției Prefectului Județului lași, primarului și persoanelor vizate sau implicate în executarea lor și se aduc la cunoștința cetățenilor comunei, prin grija secretarului.

g)Verificarea legalității, sistematizarea, caracterul necontradictoriu și evidența actelor de autoritate locală sunt realizate și asiguiate de către secretarul comunei care  au și obligația de a-i sprijini pe inițiatori în elaborarea și realizarea proiectelor supuse spre aprobarea consiliului local sau a primarului.

h)Pentru asigurarea cadrului legal local necesar soluționării problemelor specifice, compartimentele fijncționale din aparatul de specialitate al primarului au  obligația de a propune în scris inițierea unor proiecte de hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, corespunzătoare.

i)Întocmirea, aprobarea și eliberarea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, certificatelor, adeverințelor și a altor acte care sunt de competența autorităților publice locale se realizează cu respectarea termenelor, cerințelor și procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și de către regulamentcle aprobate ele către consiliul local .

j)Exercitaiea autorității la nivelul comunității locale se realizează cu mijloacele, pe căile și în limitele stabilite prin Constituție și legile tării, respectiv pt in liotărârile consiliului local și Statutul Comunei Șipote.

k)Înfaptuirea reptății atât sub forma sa distributivă, cât și procedurală sau reparatorie se realizează pe fiecare treaptă a sistemului ierarhiei exeicitării autorității administrative la nivelul local și are la bază legile țării și ale comunității. Garant al înfaptiiirii dreptății la nivelul colectivității locale este primarul, în fața căruia toti cetățenii comunei sunt egali.

l)Pentru problemele care depășesc competențele autorității adiuinistrative sau pentru corectarea unor erori săvărșite de acestea, toți cetățenii comunei au acces liber la justiție în condițiile stabilite de lege. Primarul, consiliul local și toate structurile din subordinea acestora au obligația de a pune la dispoziția instanțelor de judecată sau a celorlalte structuri din cadrul puterii judecătorești, toate inforrnațiile și docurmntele de care dispun pentru a asigura soluționarea corectă a litigiilor și altor cauze aflate pe rolul lor. De asemenea, în situații temeinic motivate autoritățile locale vor sesiza ele însele organele judecătorești pentiru soluționarea unor situații care justifică un interes general.

Ap1icarea și respectarea hotărârilor judecătoiești rămase definitive sunt obligatorii atăt pentru autoritățile locale cât și pentru toate persoanele juridice sau fizice din Comuna Șipote.

           Ap1icarea și respectarea hotărârilor   judecătorești rămase definitive sunt obligatorii atăt pentru autoritățile locale cât și pentru toate persoanele juridice sau fizice din Comuna  Șipote.

             Asigurarea liniștii și ordinii publice în cadrul coinunității locale reprezintă atribuții principale ale primarului și consiliului local, fiind asigurate prin interinediul postului locale de poliție sau a1 politiei counitare care prezinta consiliului local inforinări și rapoarte cu privire la problemele generale și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu.

            Pentru luarea unor decizii de interes general, populația cu drept de vot a comunei poate fi consultată prin referendum . Inițierea, organizarea, finanțarea și valorificarea rezultatelor referendumului local se realizeaza în conforniitate cu prevederile legislației în vigoare.

                       Cel puțin  o dată pe an primarul are obligația dc a organiza adiinări cetățenești, în cadrul cărora prezintă informări cu privire la măsurile întreprinse pentru soluționarea problemelor comunităților respective și stabilește căile  acestea obiectivele prioritare și căile de acțiune pentru etapa următoare.

           Primarul, viceprimarul și consilierii locali sunt obligați să prezinte, cel puțin o dată pe an, rapoarte cu privire la activitatea desfașurată în slujba comunității.

            Raportul din ultimul an de mandat al  primarului vizează activitatea desfașurată în întreaga perioadă de exercitare   a funcției și se publică, împreună cu anexele cu ceI putin trei luni înaintea încheierii mandatului. Fondurile necesare publicării raportului se asigură de la bugetul local.

          Emiterea actelor locale de autoritate se face cu respectarea prgvederilor legale privind transparența decizională. Secretarul comunei și bibliotecarul au obligația de a aduce la cunoștință publică toate hotărările consiliului local și dispozițiile primar ului care pot fi contestate în termenele și în condițiile stabilite de lege.

                 Statutul comunei, Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, Regulamentul intern a1 aparattilui de specialitate al primartllui (ROI), Regulamentul de organizare si functionare a1 Primariei R.0. F.), precum și alte acte de autoritate cu caracter normativ de interes general pot fi publicate intr-un volum sub titlul “Reforma administrației publlce locale ,  fondurile necesare fiind asigurate de la bugetul local.

                      Prin grija secretarului, sau a unei personae special desemnate in acest sens, se vor realiza colecții cu laotărârile consiliului local, respectiv cu dispozițiile primarului, colecții care se vor afla în permanentă la dispoziția consilierilor locali, a aparatului de specialitate a1 primarului, a cetățenilor   și a tuturor celor interesați de cunoașterea, respectatrea și aplicarea lor. Sarcina de a realiza, de a actualiza și de a pune la dispoziția persoanelor interesate(atât la sediul consiliului local, cât și la biblioteca comunală) a acestor colecții se include în mod obligatoriu în fișa postului bibliotecarului comunal, neîndeplinirea lor atrăgănd răspunderea disciplinară .

               Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea legilor țării sau a normelor stabilite prin actele de autoritate  locală se aplică peirsoanelor juridice și fizice din Comuna Șipote  de către persoanele sau factorii stabiliți prin lege sau de împuterniciții acestora numai dupä o analiză şi o fundamentare corespunzătoare a unei astfel de decizii.

              Sancțiunile aplicate pot fi contestate in condițiile legii.

Legile comunității, exercitarea autorității şi înfăptuirea dreptäții la nivelul Comunei Șipote  se vor armoniza permanent în evoluțiile care au loc permanent la nivelul sistemului legislativ național în procesul integrării guropene a României, exercitarea autoritãții şi înfaptuírea dreptãții ffind adoptate permanent nevoilor şi aspirațiilor colectivității locale.

11.4. ECONOMIA LOCALÃ, PATRIMONIUL, FINANȚELE ȘI LUCRĂRILE  PUBLICE

Economia localã

Art. 40. 1) Autoritățle publice locale şi fiecare generație de locuitori at comunei au datoria de a aspira, spori şi diversifica averea comunei, de a o utiliza rațional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur ‘ pentru toți membrii comunității.

2)Economia Comunei Șipote  se bazeazã pe principiile economiei de piațä, libera inițiativă şi concurența, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generalä a localitãții şì creşterea calitãții viețíi oanlenilor.

3)In Comuna Șipote munca liberä reprezintă calea fundamentalä de sporire averii fiecărei familii  şi a comunitãții în ansamblul  ei.

Autoritățile administrației publice locale încurajează şi susțin, prin mäsuri ce țin de competența lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehnieí, a producției industrial a serviciilor şi comerțului, a tuturor activitãților economice care aduc beneficii familiilor, agenților economici şi comunității. Ele asiguiră egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toți întreprinzătorii care îndeplinesc condițiile legale si normele   U.E. de a investi şi a desfaşura activitãți 

Proprietatea

Art.41 1) În Comuna Șipote  se respectă principiul pluralismului formelor de proprietate  in sensul coexistenței proprietãții publice (a statului, a județului şi a comunei) en proprietatea privatä a persoanelor fizice sau jinidice.

 1. a) Patrimoniul Comunei Șipote  este alcatuit din bunurile mobile şi imobile aflate in proprietatea publicä şi in proprietatea privatä ale acesteia, precum şi drepturile și ob1igațiile cu caracter matrimonial.
 2. Patrimoniul public al Comunei Șipote , gestionat si administrat  de Consiliul    Local  cuprinde mai multe bunuri imobile si mobile, aprobat prin HCL nr. .....
 3. Inventarul bunurilor Comunei Șipote  se constituie intr-o anexa la statut, care se actualizeaza anual ; cresterea sau diminuarea   patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar.
 4. Proprietatea publică a comunei Șipote  este formată din :
  • drumurile comunale, vicinale și străzile ;
  • piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parciirile publice, precum și zonele de agrement ;
  • facturile și plajele care uit sunt declarate de interes public național sau județean ;
  • rețele de alimentare cu apa, canalizate, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate cu instalațiile, constriicțiile și teienurile aferente ;
  • terenurile și clădirle în care își desfașoara activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt : teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea ;
  • locuințele sociale ;
  • statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public national ;
  • bogățiile de orice natură ale siibsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public național ;
  • terenurile cu destinație forestiera, dacă, nu  fac parte din domeniul privat a1 statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat ;
  • cimitirile orășenești și comunale ,
  • unitățile  de învățământ de stat pot deține în adininistiare bunuri proprietate publică, cele de învățământ particular au dtept fundanient proprietatea privată, iar cele de învățământ  confesional aparțin, în funcție de entitatea care le-a înființat, uneia dintre cele două forme de proprietate ( conform art. 112 din Lege a 1/2011 privind educația naționala .
   1. Inventarul bunurilor caine alcătuiesc domeniul public al Comunei șipote  se întocmește și se actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu noul cod administrativ și se însușește prin hotărare a consiliului local. Or ice modificare cu privire la înregistrarea și regimul juridic sau tehnic a1 bunurilor, se aprobă, cu justificările corespunzătoare, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii. Bunurle aflate în proprietatea publică a unitătii administrativ- teritoriale si cele din proprietatea   privată a acesteia, pot fi date în administrare regiișor autonome si institutiilor publice pot fi concesionate or i închiriate , în conditiile  legii . sau pot fi atribuite în folosință Gratuită pe termen limitat. persoanelor juridice bară scop lucrativ.care desfasoară activitate de binefacere sau de utilitate publică. ori serviciilor publice  
   2. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Șipote  sunt imprescriptibile, lnsesizabile și inalienabile.
   3. Proprietatea privată a comunei Șipote  este formată din acele bunuri care au fost dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege și care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public a unitatii adininistrativ- teritoriale.

  1. Răspunderea privind inventarierea, gestionarea, utilizarea eficientă, paza și asigurarea integrității bunuri lor care  alcătniesc domeniul public sau privat al comunei revine  primarului și viceprimarului care are în subordine compartimentul pentru administrarea patrimoniului si/sau persoanei desemnate in acest sens.
  2. Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se realizează cu respectarea condițiilor și procedurilor stabilite prin legislația în vigoare. Comisia locală de stabilire a dreptului  de proprietate asupra terenurilor își exercită competențele în limitele stabilite de lege, documentațiile supuse aprobării acesteia fiind întocmite de către compartimentul pentru cadastru și agricultură, care gestionează terenul aflat la dispoziția comisiei, și avizate pentru legalitate de către secretar.
  3. Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-și declare și să probeze proprietățile pe care   le deține pe raza comunei Șipote  pentru a fi inregistrate în evidențele fiscale și agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăților va fi, de asemenea, adusă  la cunoștință și probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale administrației publice locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietațile deținute în alte unități administrativ teritoriale se declară la  primăriile   respective, asupra acestora fiind inștiințaată și primăria locală.
  4. În Comuna Șipote  proprietatea privată dobândită este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul  dobândiiii dreptului de proprietate asupra terenurilor și altor imobile în condițiile aplicării eronate a legilor proprietății poate fi constatat numai de către instanța de judecată sau, după caz, de către autoritatea care a emis actul de proprietate în cauză.

În Comuna Șipote  sunt interzise ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fe1, mutarea sau distrugerea semnelor de hotar bară aprobările legate corespunzătoare. Persoanele care încalcă această normă suportă sancțiunile legale corespunzătoaie.

Autoritățile publice locale, prin grija viceprimarului, organizează paza bunurilor cetățenilor și ale cominiltății in condițiile stabilite prin legislația în vigoare.

Pe raza Comunei Șipote  dobândirea dreptului de proprietate și înstrăinarea bunurilor se realizează pe căile și în condițiile stabilite de lege.

Art.42 (1) Concesionarea, darea în administrare și delegarea gestiunii unor bunuri sau servicii publice se face numai prin licitație publică sau negociere directa, pe baza unor studii de oportunitate care justifică din interes major al comunității locale

2)Schimbul sau vânzarea unor terenuri și a oricăroi altor bunuri din domeniul privat a1 comunei pot fi aprobate de către consiliul local cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție numai pe baza studiilor de oportunitate prevăzute la alineatul precedent și numai în cazul în care vânzarea este necesară pentru asigurarea finanțării unor obiective de investii prin care să rezolve probleme fundamentale ale comunității, dacă nu există alte posibilități de asigurare a fonduri lor.

3)Se interzice supunerea spre aprobare a consiliului local a proiectelor de hotărâre caine vizează probleme de patrimoniu fară asigurarea transpaienței decizionale ; în cazul vănzărilor de terenuri este obligatorie consultarea cetățenilor, înainte de adoptarea hotărărilor consiliului local privind scoaterea la licitație a imobilelor în cauză.

 • Finanțele publice locale

Art.43. 1) Formarea, administiarea, utilizarea și contro1ul resurselor financiare ale Comunei  Șipote și ale instituțiilor sau servicii lor publlce locale se realizează cu respectarea principiului autonomiei locale, administiative și financiare, reglementarea acestora facându-se prin hotărâri ale consiliiilui local, în condițiile Legii finanțelor publice locale și a celorlalte norme legale în vigoare.

2)Bugetul local anual și bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local, proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către compartimentul financiar- contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de specialitate, a institiițiilor și serviciilor de interes public local în condițiile legii.

3)Sursele din care  se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin legea finanțelor publice locale.

4)lmpozitele și taxele locale în Coniuna Șipote  se stabilesc prin hotărări ale consiliului local, în limitele și în condițiile stabilite de lege, ținându-se cont de posibilitățile reale ale contribuabililor de a le achita și de nevoile comunității.Calculul , urmărirea, încasarea sau executarea silită a creanțelor bugetare locale se realizează de către compartinientul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în condițiile legii.

5)Organizairea și desfașurarea activității financiar-contabile la nivelul comunei  Șipote se realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor și responsabilităților stabilite prin Legea tinanțelor publice locale, legilor anuale ale bugetelor de stat, legea contabilității și a celorlalte reglementări legale în inatel‘ie.

6)Ordonatorul principal de credite îsi exercită atribuțiile și responsabilitațile ce-i revin pe linia finantelor publice locale prin intermediul compartimentului financiar contabil și a1 celorlalte structuri sau funcții publice din cadrul administrației publice locale care, potrivit hotărârilor consiliului local, dispozițiilor primarului, fișelor posturilor și regulamentelor de organizare internă au atribuții în domeniu.

7)Toate operațiunile care angajează finanțele publice și patrimoniul comunei Șipote sunt supuse vizei de control  financiar preventiv, auditului public intern și controlului financiar, în condițiile legii.

8)Contractarea de împrumuturi se poate realiza, în condițiile legii, numai pentru obiective de investiții indispensabile pentru viața comunității, în absența altor posibilități de finanțare, cu o fundamentare corespunzătoare, care va conține obligatoriu un studiu de impact. Hotărârile consilului local avănd acest scop vor fi adoptate numai cu consultarea locuitorilor comunei în  cadrul  adunărilor cetățenești organizate de catre  primar, în condițiile legii. Se interzice contractarea unui nou împrumut înainte de rambursarea unuia deja contractat; folosirea liniilor de creditare deschise pentru un anumit obiectiv de investiți în alte scopiiri este, de asemenea interzisă.

 • Achizițiile și lucrările publice

Art.44.1) Angajarea, lichidatea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în comuna  Șipote   se realizează cu respectaiea normelor, procedurilor și competențelor stabilite prin actele autoritaților publice locale și legile țării.

2)Planul anual (strategia anuala) de achiziții publice, lista de investiții și documentațiile tehnico- economice corespunzătoare se întocinesc prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei  locale și se supun aprobăirii consiliului și primarului în condițiile legii.

3)Atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări în comuna Șipote  se face cu   respectarea  cerințelor  și   procedurilor  legale,  pe   baza  documentațiilor  întocmite    de   către   compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, care au obligația de a urmări execuția contractelor, de a face recepția bunurilor, serviciilor sau lucrărilor contractate și de a le gestiona și utiliza în scopul pentru care au fost achiziționate.

4)Obiectivele de investiții cuprinse în strategia și programele de dezvoltare a comunei Șipote  se evidențiază în mod corespunzător în P.U.G. și în celelalte dociimentații care reflectă perspectiva dezvoltării  și inodernizării urbanistice a localității, aprobate de către consiliul local.

5)Execuția lucrăirilor de construcții se poate realiza numai după obținerea autorizației emise de catre factorii în drept și cu respectarea cerințelor impuse.

6)Pentru finalițarea obiectivelor de investiții cuprinse în programele de dezvoltare a comunei Șipote  primarul, viceprimarul, consilierii locali și funcționarii publică cu atribuții în domeniu au obligația de a promova proiectele și documentațiile pe baza cărora se pot obține fonduri  guvernanientale  și   europene cu respectarea normelor  aplicabile.

7)În vederea finanțării și realizării unor acțiuni, servicii sau lucruri de interes public local, consiliul local poate aproba cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romăne sau straine.

8)Lucrările de construcții și repaiații de interes public, finanțate de la bugetul local al comunei Șipote  se execută numai pe baza unor documentații tehnico-econoinice aprobate de către consiliul local, contractele de execuție fiind atribuite numai cu respectarea legislației privind acliizițiile publice.

9)Obiectivele de lnvestiții realizate cu fonduri de la bugetul local se includ, prin hotărâri ale consiliului local, în patrimoniul public sati privat a1 cornunei Șipote  după caz, evidența contabilă, administiarea, gestionarea și utilizarea lor realizăndu-se de către compartimentele de administrare a patrimoniului și financiar -contabil din primărie, în condițiile stabilite prin hotărâri ale consiliului local și legile țării.

10)Documentațiile deatribuire a contractelor de achiziții, lucrări, consrucții sau de reparații, în vederea  realizăiii unor astefel de lucrări, servicii de proiectare, dc consultanța, juridică, de contabilitate sau de pază, se supun  aprobării consiliului local sau după caz, consiliilor  de administrație de la instituțiile ai căror directori au statut de ordonatori de credite.Se interzice încheierea de acte adiționale la aceste contracte cu încălcarea procedurilor și a limitelor stabilite de lege.

Capitolul III-lea- EDUCAȚIA, VIATA SPIRITUALĂ ȘI CULTURA COMUNITĂȚII

Art. 45 1) Educația libertății, emanciparea prin cultură și înălțarea spirituală a oamenilor din Comuna Șipote  reprezintă preocupări de bază și priorități ale activității autorităților, instituțiilor, familiei și ale întregii comunități.

2)Comunitatea și autoritățile publice locale sunt obligate să asigure condiții optime pentru educația unitară, în condiții de libertate, a tuturor fiilor ei în sensul formării, dezvoltării și afirmării libere a personalității fiecăruia și a1 pregătirii lor pentru a face fața, atăt individual, cât și cu întreaga « cetate », nevoilor vietii într-o societate și o lume aflate în permanența schimbare.

3)Punerea bazelor şi aplicarea unei pedagogii a comunitäții, integrată unei pedagogii naționale şi europene    moderne reprezintă o preocupare de bazã  a autorităților şi datorie a intelectualității locale.

4)Educația libertãții la nivelul Comunei Șipote  se integrează sistemului educațional național urmărind în principal :

 1. dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere fizic şi sufletesc, a copiiilor, tinerilor şi a tuturor membrilor comunității  alături de referentul cultural din cadrul primăriei comunei Șipote 
 2. lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora prin însuşirea bazelor ştiințelor şi prin contactul cu valorile fundamentale ale culturii locale, naționale, europene sau universale.
 3. cultivarea abilitäților practice, a aptitudinilor, talentelor şi a  celorlalte   disponibilități creative ,valorificarea acestora din perspectiva afirmãrii personale şì a sporirii patrimoniuhii cultural ( material şi spiritual) al comunității ;
 4. formarea şi afirmarea spiritului întreprinzător, bazat pe libera inițiativã şi concurență ;
 5. promovarea valorilor, principiilor şi virtuților morale autentice, inclusiv a celor religioase şi cultivarea pe aceastã bazä a sentimentelor, a convingerilor şi a unei motivații superioare pentru o viațî  moralã pusã în slujba binelui şi a respingerii răului.
 6. Afirmarea ea voinței şi întărirea caracterelor, dezvoltarea puterilor sufleteşti necesare in lupta cu valorile vieții, pentru împlinirea aspirațiilor índividuale şi a idealurilor comunității ;
 7. asigurarea unei minime culturí politíce, juridice şi civice care să dea membrilor comunitãții, ai societãții în general, posibilitatea unei integrãri corecte în viața şi activitatea acestora.

 h) înțelegerea corectã, de către membrii comunitãții, a raporturilor dintre nevoi şi resurse, dintre necesitãți şi posibi1itați, dintre ideal şi real, dintre putere, 1ibertate,şi fericire, dintre individ şi comunitate ; conştientizarea, pe aceastã bazã a peranenței nevoi de implicate a fiecãruia în viața

5)Şcolile, bisericile, grădinițele, biblioteca, agenții economici, cabinetele medicale împreunã cu celelalte instituții şi cu faniiliile paiticipă in mod liber, de pe pozițiile proprii fiecäruia, cu metodele şi mijloacele specilice, la formarea şi dezvoltarea personalității fiecărui locuitor a1 comunei, colaborând pentru cultivarea şi promovarea valorilor spirituale autentice şi pentrii realizarea şi menținerea unitãțíi sufleteşti a comunitãții.

6)Preoții şi profesorii, înväțătorii şi educatoarele, medicii şi inginerii, economiştii şi juriştii, demnitarii şi funcționair publici, patronii şi administratorii societãților comerciale, părinții și  toți cei care am dobăndit o pregătiie sau experiențä de viațä bogată au pe lângă statutul lor profesional oficial şi pe acela de «povățuitori» ai oamenilor şi ai  coniiinității locale spre “implinirea lor. Pentru gândurile şi faptele lor de excepție puse in slujba idealurilor comune, ei pot fi motivați, stimulați evidențiați în condițiile prezentlui statut şi ale legislației în vigoare.

7) Înființarea, organizarea, funcționarea, gestionarea , finanțarea şi evaluarea activitäțí sunt   prevãzute la art.4 precum şi statutul profesional a1 personalului acestora sunt reglementate prin legile organice, statutele şi regulamentele proprii ale fiecăreia dìntre ele.

8)Raporturile dintre primar  şi Consiliul Local pe de o parte şi instituțiile din sfera învățãmântului, culturii şi cultelor  care işi desfaşoară activitatea pe raza comunei Șipote, se bazează pe principiile legalității, autonomiei sau independenței decizionale, ale solidaritäții şi responsabilitãții, al echilibrului şi cooperării dintre puterea politică sau administrativä şi puterea culturii, a educației şi a credinței in scopul asigurărí și armoniei sociale, a1 dezvoltärii şi afirmării comunității.

CAPITOLUL AL IV-LEA  : MUNCĂ , SĂNĂTATE , PROTECȚIA POPULAȚIEI  ȘI SOLIDARITATEA UMANĂ 

Art.46 1) În Comuna Șipote, munca liberă, desfaşurată in condiții de competență şi eficiență reprezintă o valoare fundamentală şi, totodată, principala cale de afirmare şi promovare socialã.

 1. Dreptul la munca nu poate fi îngrädit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum şi a locului de muncă este liberă penti u toți locuitorii comunei.
 2. Drepturile şi ob1iga}iile persoanelor angajate, respectiv ale celor care numite in funcții publice sunt stabilite prin contractele individuale sau colective de muncă, prin Codul Muncii, respectiv Codul administrativ;
 3. Munca forțată este interzisä pe întreg teritoriul Comunei Șipote.

5) Pentru apãrarea intereselor profesionale, economice şi sociale, salariații au dreptul la grevä, care se manifestã în liinitele stabilite de lege şi cu garanțiile necesare asigurării seiviciilor esențiale pentru societate.

 1. Agenții economici, instituțiile, autoritățile publice locale şi toti angajatorii care folosesc forța de muncă plătítă au obligația de a respecta  normele de igienă şi securitate a muncii, in condițiile legii.
 2. Prevenirea imbolnăvirilor, asigurarea serviciilor medicale şi ame1iorarea stärii de sănàtate a populației Comunei Șipote  reprezintă un obiectiv fundamental, o prioritate şi o obligație atát pentru fiecare individ sau familie, cât şi pentru comunitatea localã și autoritãțile publice reprezentative.
 3. Sistemul acțiunilor şi măsurilor obligatorii al căror scop este sănãtatea oamenilor din Comuna  Șipote   cuprinde :
  1. prevenitea poluării mediului natural şi ameliorarea permanentă a mediului economic, social, educational şi cultural in care muncesc şi traiesc locuitorii comunei.
  2. asigurarea asistenței medicale de specialitate pirín încurajarea şi sprijinirea înființării şi funcționãrii cabinetelor  medicale de familie, a cabinetelor medicale specializate, a farmaciilor în comuna.
  3. desfașurarea. în colaborare cu instituțiile de profil, a unor acțiuni de informare și educație sanitară, cu caracter general sau special pentru anumite categorii ale popuțației(copii, tineiri, femei, bătrâni, etc).
  4. asigurarea condițiilor prevăzute de normele legale privind medicina muncii.
  5. amelioiarea și menținerea  la un nivel adecvat a stării de igienă atăt din spațiile publice, cât și in spațiul privat.

f)combaterea  sărăciei, a fumatului, consumului de alcool sau de droguri, a violenței, etc.

g) asigurarea apei potabile, îmbunătățirea alimentației, respectarea  norrnelor   sanitar-veterinaie privind sacrificarea animalelor și comercializarea produselor.

li) conabaterea epizootiilor, ecaiisarea teritoriului , salubrizarea localității.

 1. Sistemtul de protecție a populației Comunei  Șipote  cuprinde:
  1. securitatea a1imentară ,
 2. apărarea împotriva dezastrelor ;
 3. protecția rnediului ;
 4. protecția civi1/a ;
 5. protecția muncii ,
 6. pirotecția socială ;

f) protecția copiilor și a tinerilor ;

g) alte forme  de protecție prevăzute de lege.

 1. Primarul și consiliul local, conducerile agenților economici și organizațiilor din comună au ob1igația de a organiza activitatea și de a aloca resursele necesare pentru protecția populației, în condițiile legii.
 2. Comitetul Local pentru Situații de Urgentă, compartimentele funcționale și serviciile publice locale, celelalte structui  cu atribuții pe linia protecției populației comunei sunt obligate să se achite de atribuțiile pe care le au în domeniul de activitate pe care îl coordonează astfel încât să fie preîntămpinate, diminuate sau  anulate efectele negative ale unor situații excepționale.
 3. În cazul unor calamități sau a1 altor pericole, respectiv pentru situațiile în care legea stabilește răspunderii  civile normale, toti locuitorii apți de efort din  comună  au   obligația  de a  participa   la  protejarea  populației și a bunurilor, la eliminaiea efectelor negative și la reconstrucția bazei materiale a coiminității.
 4. Primarul  și consiliul local, împreună cu forțele politice, sociale, culturale și educaționale au obligația de a aslgura și inenține echilibrul și arinonia socială prin asigurarea egalității de șanse și promovarea so1idarităii umane între toți membrii coinunității.
 5. Membrii comunității locale, indiferent de categoria socială sau profesională căreia îi aparțin, indiferent de opțiuni și convingeri, indiferent de relația în care se află cu autoritățile, au datoria de a

acționa solidar fata de persoanele sau categoriile de populație aflate in situații speciale și de a-și uni resursele și efortul ile penti-ii apărarea și promovarea intereselor coniunității, pentru înfăptuirea binelui comun și a fericirii fiecăruia dintre ei.

CAPITOLUL AL V-LEA: Drepturile, libertățile  și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor Comunei Șipote.

                          V.1.    Dispoziții generale : 

Art.47.

a)Cetățenii   Comunei Șipote   beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituția României și prin alte  legi   având obligația  și  drepturile prevăzute de acestea.

b)Cetățenii  Comunei Șipote  sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și

discriminări.

c)Dispozițiile prezentrilui statut privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu prevederile Constituției României și ale legilor mării, cu Declarația Univeisală a Dreptui ilor Omului, cu pactele și celelalte tratate în care România este parte.

d)Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor‘, a libertăților și a intereselor sale legitime.

e)Limitele exercitării drepturilor și libertăților individuale se stabilesc prin legi, astfel încăt să nu permită încălcarea dreptulor  și libertăților altora, a ordinii publice sau a btinelor moravuri.

f)Cetățenii comunei sunt .consultați, prin referendum, cu privire la problemele dc interes deosebit, potrivit  le gii. 

g) Convocarea ș i or ganbizarea adunărilor cetățenești  (populare se face dea către primar la inițiativa sa  ori aunei treimi din numărul consilierilor în funcție.Convocarea   se  aduce la cunoștințăa  publică a   scopului adunării, a datei  și locului unde să se țină  adunarea. Adunarea cetatenească  (populara). este valabil constituită în prezența  majorității reprezentonților familiilor și adoptă propuneri ” cu majoritcitea celor prezenți. Propunerile se consemneoză într-un  proces- verbal       Primarul are obligația  de a aviza propunerile  și de a   înainta consiliului la prima ședință .Soluția adoptată de consiliu  se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului.

 • V.2.DrepturiIe și libertatile fundamentale

Art.48 1) Cetățenilor Comunei Șipote  le sunt garantate, in condițiile legii, urmätoarele drepturi şi libertăți fundamentale :

 1. dreptul la viațä şi la integritate fizică si psihică ;
 2. libertatea individuală ;
 3. dreptul la apărare ;
 4. libera circulație ;
 5. dreptul de a  fi   respectatã şi ocrotită, de către autoritățile publice viața  familialä şi privată;

f)inviolabilitatea domiciliului ;

g)secretul corespondeței 

h)libertatea conștiinței

i) libertatea de expriniare ;

 1. dreptul la învãțăturã ;
  1. accesul la cultură ;

m) dreptul la ocrotirea sänatatii ;

 1. dreptul 1a mediu sănatos ;
 2. dreptul la vot ;
 3. dreptul de a fi ales ,
 4. libertatea întrunirilor ,
 5. dreptul de asociere ;
 6. dreptul la muncă  şi la protecție socialä a muncíi;
 7. interzicerea muncii for ate ;

t) dreptul la grevã ;

t) dreptul la proprietate privatä;

v) libertatea economicñ ;

 1. dreptu1 la moştenire ;
 2. asigurarea unui nivel de trai decent ;
 3. ocrotirea familiei ;

a.1.protectia familiei şi a tinerilor ;

a.2.dreptul la petiționare ;

a.3.dreptul persoanei vătãmate de o autoritate publicä de a solicita anularea actului şi repararea pagubei ;

 1. Autoritãțile publice locale au obligația de a asigura, in mod direct, sau in colaborare cu instituțiile și autoritãțile statului , exercitarea drepturilor şi libertãților prevăzute in prezentul statut, in condițiile legii.
 2. Restrângerea  exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți se poate impune numai  prin lege și numai pentru situația  celor prevăzute de art.53 din Constituția României.

Art.49. (1) Tuturor cetățenilor comunei li se asigură egalitatea de șanse și în fata legii și a ailtorității.

(2) În Comuna Șipote  sunt interzise discriminarea, exploatarea și încălcarea sub orice formă a demnității umane.

            V.3. Îndatoririle fundamentale

Art.50. Cetățenii  Comunei Șipote  au următoarele îndatoriri fundamentale :

 1. să se achite de îndatoririle fundamentale pe care le au față de țară și față de statul român în conformitate cu prevederile Constituției României ;
 2. să manifeste loialitate față de Comuna Șipote  și să păstreze, să sporească și să promoveze valorile care definesc identitatea acesteia și să-i asigure unitatea și integritatea.
 3. să-și îndeplinească  obligațiile   asumate  prin jurământ, în cazul exercitării unor funcții publice locale, cu bună credință ;
 4. să desfașoare o activitate utilă pentru sine, pentru famille, pentru comunitate și pentru societate în general;
 5. să contribuie la cheltuielile publice pt in plata taxelor și impozitelor locale ;

1) să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertațile celorlalți membri ai comunității   ;

 1. să slujjescă binele general al  comunității și să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine Comunei Șipote.

 

Capitolul a1 Vl-lea: DISPOZI ȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.51 Titlul de cetățean de onoare a1 comunei se acordă după următoarele criterii :

a)contribuția majoră la rea1izarea unor obiective de maximă importantă pentru   viața comunității locale: construcții sau modernizări ale unor obiective social-culturale, asigurări de fondrci și investiții privind infrastructura localității (alimentare cu apă, aducțiune gaze naturale, modernizări de drumuri etc.)

b)îndeplinirea cu rezultate notabile a unor funcții de demnitate publică (primar, consilier local) sau/și a unor funcții de conducere la nivelul instituțiilor fundamentale, toate de la nivelul comunei pe o durată mai mare de 10 (zece) ani.

c)obțitinerea unor rezultate deosebite in activitatea culturală şi educativã, sportivă, ştiínțifică, telinică etc, concretizată in activități, lucräii apreciate pe plan intern şi extern, in promovarea la etape siiperioare ale tenor conciirsuri, in obțineiea unor premii etc

d)sàvărşirea unor fapte de excepție care au ca efect preîntâmpinarea unor dezastre, salvarea de vieți omeneşti, apärarea comunitătii sau a unor membri   ai acesteia in fața unor pericole, apărarea proprietății publice şi private a container.

e)activitate îndelungatä, consecventă şi perseverentä pentru soluționarea unor probleme ınajore ale cormunei, pentru punerea în valoare a resurselor umane şi materiale locale, pentru armonizarea relațiilor- interumane şi pentru creşterea prestigiului Comunei  Șipote.

Drepturile persoanelor care dețin titlul de cetățean de onoare al Comunei Șipote   se stabilesc prin hotărâri  a consiliului local.

Tit1u1 de cetãțean de onoare al Comunei Șipote  se poate pierde sau retrage in urma  condamnarii printr -o  Sentință definitivă a instanțelor judecãtoreşti pentru sävârşirea unor fapte penale sau la solicitarea persoanei in cauzä.

Art.52 Prezentul statut poate fi modificat prin hotărăre a consiliului local   Șipote  adoptată u  votul a 2/3 din numărul de  consilierii   locali in funcție.

Art.53 Pe data intrării in vigoare a prezentului statut se abrogã orice alte dispoziții ale actelor  de autoritate locale care contravin acestuia.

Statutul în format fișier