Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 507 / 15.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 507 din 15.11.2022

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Art.129 alin.2 lit.“c”, precum și art.361 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Cererile înregistrate la Serviciul administrarea domeniului public şi privat, din cadrul Primăriei municipiului Deva, prin care doamnele Vilea Veronica și Ciuculescu Susana solicită cumpărarea terenului pe care este edificată o construcție privată, respectiv prelungirea unui contract de concesiune,

Verificările făcute de către Compartimentul cadastru, fond funciar, prin care s-au constatat următoarele:

- terenul proprietatea municipiului Deva, înscris în C.F. nr.78846, nu a făcut obiectul Legilor proprietății - Legea nr.18/1991, Legea nr.10/2001, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005;

- terenul proprietatea municipiului Deva, înscris în C.F. nr.79856, a fost revendicat în baza Legii nr.18/1991, cerere soluționată prin titlu de proprietate pe alt amplasament și nu a făcut obiectul Legilor proprietății -  Legea nr.10/2001, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005,        

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.507/2022, Referatul de aprobare nr.507/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara,

Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat nr.115994/22.11.2022,

Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură nr.870/82281/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.757/82282/28.11.2022,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Deva.   

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului financiar contabilitate;

- Serviciului administrarea domeniului public și privat;

- Persoanelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi