Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 510 / 16.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Spațiu de joacă exterior amenajat” aparținând Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria", str.Gheorghe Barițiu nr.2, municipiul Deva, județul Hunedoara

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

Nr. 510 din 16.11.2022

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Spațiu de joacă exterior amenajat” aparținând Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria", str.Gheorghe Barițiu nr.2, municipiul Deva, județul Hunedoara

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.44 alin.1, art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.510/2022, Referatul de aprobare nr.510/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Spațiu de joacă exterior amenajat” aparținând Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria", municipiul Deva, județul Hunedoara,

Raportul Serviciului investiții nr.113330/16.11.2022,

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.630/82285/28.11.2022, de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.752/82282/28.11.2022, precum și de avizul pentru activități științifice, învățământ, cultură, activități sportive și de agrement nr.191/82280/28.11.2022,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Spațiu de joacă exterior amenajat” aparținând Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria", str.Gheorghe Barițiu, nr.2, municipiul Deva, județul Hunedoara, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico–economici din Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea estimată a lucrărilor conform Devizului general este de 721.878,01 lei cu TVA, din care C+M = 342.798,61 lei cu TVA.

Art.3. - Finanţarea acestor lucrări se va realiza din bugetul general al municipiului Deva, Cap. 65.02 - „Învăţământ”, Titlul 71. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia tehnică prin Serviciul investiţii și Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria".

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Biroului administrare unități învățământ;

- Serviciului investiţii;  

- Direcției tehnice;

- Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria".

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi