Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 520 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare pentru corpul profesoral Școala Generală „Octavian Goga” și riverani pe Aleea Streiului din municipiul Deva” - faza Proiect Tehnic

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 520 din 17.11.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare pentru corpul profesoral Școala Generală „Octavian Goga” și riverani pe Aleea Streiului din municipiul Deva” - faza Proiect Tehnic

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.44 alin.1 și alin.4 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.520/2022, Referatul de aprobare nr.520/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare pentru corpul profesoral Școala Generală „Octavian Goga” și riverani pe Aleea Streiului din municipiul Deva” - faza Proiect Tehnic,

Raportul Serviciului investiții nr.114073/17.11.2022,

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.631/82285/28.11.2022, de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.753/82282/28.11.2022, precum și de avizul pentru activități științifice, învățământ, cultură, activități sportive și de agrement nr.192/82280/28.11.2022,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:


Art.1. – Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția "Amenajare parcare pentru corpul profesoral Școala Generală „Octavian Goga” și riverani pe Aleea Streiului din municipiul Deva" - faza Proiect Tehnic, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Valoarea totală estimată a investiției conform Devizului general este de 2.252.585,51 lei cu TVA, din care valoarea C+M este de 1.906.530,01 lei cu TVA.

Art.3. – Finanțarea investiției se va face din Bugetul general al municipiului Deva. 

Art.4. – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia tehnică, prin Serviciul investiţii.

Art.6. - Prezenta se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcţiei tehnice;

- Serviciului investiţii; 

- Direcției economice.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi