Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 525 / 17.11.2022
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum de legătură strada Valea Cernei – Cimitir Sântuhalm”

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Deva

Municipiul Deva

Proiect de hotărâre

nr. 525 din 17.11.2022

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum de legătură strada Valea Cernei – Cimitir Sântuhalm”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


Art.44 alin.1, art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


Luând act de:


Proiectul de hotărâre nr.525/2022, Referatul de aprobare nr.525/2022 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum de legătură strada Valea Cernei – Cimitir Sântuhalm”,

Raportul Serviciului investiții nr.114058/17.11.2022,

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.629/82285/28.11.2022, precum și de avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.751/82282/28.11.2022,


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al municipiului deva

adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum de legătură strada Valea Cernei – Cimitir Sântuhalm”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Valoarea estimată a lucrărilor conform Devizului general este de 756.341,75 lei cu TVA, din care C+M este de 637.347,63 lei cu TVA.

Art.3. - Finanțarea acestor lucrări se va face din Bugetul general al municipiului Deva, Cap.84.02 - „Transporturi”, titlul 71.

Art.4. - Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia tehnică, prin Serviciul investiții.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Direcţiei tehnice;

- Serviciului investiții.

 

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

Nicolae-Florin OANCEA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA

Florina-Doris VISIRIN

Rezultate voturi