Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 41 / 19.04.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Raport Impozite și taxe, executare silită

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 41 din 19.04.2023

privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1.           art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția României , republicată ;
 2.            articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3.           art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările și completările ulterioare; 
 4.           art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 și art. 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5.           art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare;
 6.           art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; 

Ținând cont de:

 1. ​comunicatul  Institutului Național de Statistică, conform căreia rata inflației este 13,08 %,
 2. H.C.L.   Găești   privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023,

Luând act de:

 1.  raportul  de  aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore ;
 2.  raportul  nr. 5854/07.04.2022 întocmit de  seful biroului  Impozite si Taxe Locale  , Executari silite;
 3.  raportul  comisiei  de specialitate ale Consiliului Local Găesti  , respectiv –Comisia de  Buget – Finante    ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:


Art. 1  (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale , pe anul 2024, se aprobă și se indexează cu 13,08% , fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc , se actualizează sau se ajustează , după caz, de către Consiliul Local al Orașului Găești , conform  anexelor , care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

       ( 2 )Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit.n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2 Primarul Orasului   Gaesti   va asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotarâre , prin compartimentele  de specialitate, care vor intocmii documentatia necesară punerii în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect.

Art.3 Prezenta hotarare  se  va comunica : Institutiei Prefectului Judetul Dambovita. Primarului Orasului Gaesti si   compartimentelor de specialitate   . 


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Impozite și taxe, executare silită
  Raport Impozite și taxe, executare silită
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )

Rezultate voturi