Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 75 / 12.06.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 75 din 12.06.2023

privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Ordinul M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
  2.  Legea nr. 24/2000 ,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  normative, cu modificările ulterioare; 
  3. art. 121 alin. (1-2) din Constituția României;
  4. art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  5. art. 7 alin. (2) din Codul civil;

Ținând cont de:

  1. - Referatul de  aprobare   al  primarului  oraului   Gaesti  ;
  2. - Raportul de specialitate  întocmit de Secretarul General al UAT

    Gaesti  ;
Luând act de:

  1. avizul  comisiei Juridice  si  de  administratie publica locala din cadrul  Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

ART  1 - Se aprobă Statutul Orașului Gaesti  , Judetul   Dambovita, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 ART.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.


 ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată, va fi dusă la îndeplinire de către

compartimentele instituției şi va fi comunicată Primarului oraşului Gaesti   şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Dambovita  în vederea exercitării controlului de legalitate.


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Intervenții în cadrul ședinței

  Domnul  consilier  Socoteanu  solicita sa  se vorbeasca in Statut si despre  partea legata de  modernizarea Scolii ,,Radu  cel Mare, cat si despre  Cresa orasului .

Rezultate voturi