Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 80 / 16.06.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aderarea Orasului Gaesti , judetul Dambovita la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VLASCA DE NORD ,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 80 din 16.06.2023

privind aderarea Orasului Gaesti , judetul Dambovita la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VLASCA DE NORD ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


a ) Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;

b )Planului Strategic (PS) PAC 2023 – 2027, ale Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS si ale Planului National de Dezvoltare Rurala;

c )Ordinul nr. 138 din 05.04.2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent submăsurii 19.1 “Sprijin pregătitor” ;

d )Ordinul nr. 139 din 05.04.2023 pentru aprobarea Manualui de procedura specifice aferente sM 19.1 “Sprijin pregătitor”;

Ținând cont de:

  1. - referatul de aprobare prezentat de către primarul orasului  în calitatea sa de inițiator, .prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

    b)   - raportul de specialitate . întocmit de dl/dna secretar general, prin care se motivează, în fapt și în drept, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

Luând act de:

  1. avizul  comisiei  juridice  din cadrul  Consiliului  Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba aderarea şi includerea  Orasului Gaesti. .județul Dambovita în cadrul Parteneriatului LEADER cu denumirea  „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD”,  reprezentat prin Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD;

 Art. 2.  UAT Orasul gAESTI  judeţulDambovita isi ia angajamentul de susţinere şi participare la Acordul de Parteneriat LEADER cu denumirea GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD,  în vederea implementării viitoarei Strategii de Devoltare Locală 2023  - 2027 finanţată in cadrul Planului Strategic.

Art. 3 Prezenta Hotărâre de Consiliu Local este valabilă pentru obţinerea Sprijinului Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum și pentru elaborarea, depunerea,   selecţia şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023 – 2027 prin accesarea Planului Strategic PAC 2023 – 2027 respectiv a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, a Programului Incluziune si Demnitate Sociala respectiv a Fodului Social European Plus dupa caz, de către Parteneriatului LEADER cu denumirea  “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD”.

Art.  4    UAT Orasul Gaesti , judeţul Dambovita  se obligă să nu adere la niciun alt Parteneriat de tip LEADER ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare prin Planul Strategic 2023 – 2027 si Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS

Art.   5   Ne exprimăm acordul ca Asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD   să fie entitatea cu personalitate juridică care să depuna si sa actioneze ca titular/ reprezentant al Parteneriatului LEADER cu denumirea ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD”, în vederea accesarii proiectului “Sprijin pregatitor” in cadrul Sub-Masurii 19.1, respectiv entitatea care va realiza și va depune noua Strategie de Devoltare Locală în vederea selecției acesteia de către Autoritatea de Management, și care ulterior o va implementa.

            Reprezentantul legal al Asociatiei GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD în relația cu AFIR, pentru depunerea cererii de finanțare și a oricărui alt document necesar accesării “Sprijinului pregătitor” și pentru selecția SDL, este domnul Buibăr Iulian.

Art.  6.  Se împuterniceşte domnul/ doamna Dumitrescu  Constantin Gabrel , care se legitimează cu C.I. seria ZD nr. 000249 , având funcţia de VICEPRIMAR  în cadrul Primăriei Orasului Gaesti., judeţul Dambovita să reprezinte UAT ORAUL Gaesti , judeţul Dambovita  în cadrul Parteneriatului LEADER cu denumirea  “ GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD” şi să semneze  orice document este necesar.

 Art.7     Primarul Orasului Gaesti , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,  respectând legislaţia în vigoare. 

 Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului Orasului  Gaesti ,  Instituţiei Prefectului Dambovita  ,  Asociatiei GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare in Monitarul Oficial   Local .


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi