Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 91 / 25.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Secretarul general

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 91 din 25.07.2023

privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 14 alin.4 din Legea273/2006 privind  finantele publice locale ;
 2. ART. 35 alin (1) din Legea273/2006 privind  finantele publice locale ;

Ținând cont de:

 1. referatul  de aproabare al  primarului orasului  Gaesti ;
 2. raportul  nr. 12.306/ 25.07.2023;
 3. cererea  nr.12.243/05.07.2023  a Fundatiei internationale de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,,( anexa 1 ) ;

Luând act de:

 1. avizele comisiilor de  specialitate  : buget  - finante  , Juridice  si  Invatamant   , cultura ,protectie sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  contractul de  asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023, prevazut in  aneza 2 , care face  parte din prezenta  hotarare .

Art. 2 - Se aproba  programul  festivalului  , asa cum este  prevazut in  anexa 1 , care face  parte din prezenta  hotarare .

Art. 3 -Se  imputerniceste   Primarul Orasului Gaesti   sa  semneze   contractul de asociere prevazut la articolul  1 din prezenta  hotarare  . 

Art. 4 -  Prezenta hotarare  se   va comunica : Institutiei Prefectului , judetul Dambovita  , Primarului Orasului Gaesti  , Fundatiei  internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, si Serviciului Buget Contabilitate , Informatica .


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Secretarul general
  Raport Secretarul general
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi