Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 92 / 27.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind pentru modificarea și completarea Hotărârii 68 DIN 22.05.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga" și a cheltuielilor aferente

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 92 din 27.07.2023

privind pentru modificarea și completarea Hotărârii 68 DIN 22.05.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga" și a cheltuielilor aferente

Analizând temeiurile juridice, respectiv:


a) Ordonanta de urgenta nr. 92 /2021 - privind regimul deşeurilor, cu modificările și completarile ulterioare;

b ) Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completarile ulterioare;

c) Legea nr. 101/2006 - privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și completarile ulterioare; 

d) Ordonanta de urgenta nr. 198 din 22.12.2005 - privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

e) Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România -  Componenta 1 - Apel : POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;
f) Prevederile Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 – versiune aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2022)8703/24.11.2022

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare al  Primarului Orasului  Gaesti ;
  2. raport de specialitate nr. 

Luând act de:

  1. avizul comisiei de  Urbanism din cadrul  Consiliului Local  Gaesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 -   Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 -  Studiul de fezabilitate al proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", la Hotarârea 68 DIN 22.05.2023, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  -  Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 -   indicatorii tehnico-economici ai proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", la Hotarârea 68 din 22.05.2023, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3   -   Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.3 la Hotarârea 68 din 22.05.2023 -  Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare la Hotarârea ., conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 -  Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.4 -  documentul de poziție  pentru proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", la Hotarârea 68 din 22.05.2023, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Articolul nr. 5 din Hotarârea  68 din 22.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut:

“Se aprobă valoarea totală a proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" în cuantum de 94.443.726,00 euro inclusiv TVA  (echivalentul a 467.316.998,00 lei inclusiv TVA),  din care contributia Consiliului Judetean Dambovita  în valoare de 27.602.694,00 euro inclusiv TVA (echivalentul a 136.580.891,00 lei inclusiv TVA) după cum urmează:

a) Se aprobă etapa I a proiectului derulată și finanțată prin POIM 2014-2020, în valoare totală de 7.304.370,00 euro inclusiv TVA (echivalentul a 36.142.751,00 lei) inclusiv TVA, din care contributia Consiliului Judetean Dambovita  în valoare de 2.240.476,00  euro inclusiv TVA                                    (echivalentul a 11.086.101,00 lei)

b) Se aprobă etapa II a proiectului derulată și finanțată prin PDD 2021-2027, în valoare totală de 87.139.356,00 euro inclusiv TVA (echivalentul a 431.174.247,00 lei inclusiv TVA) din care contributia Consiliului Judetean Dambovita   în valoare de 25.362.218,00 euro inclusiv TVA (echivalentul a 125.494.789,00 lei inclusiv TVA).  

c) Se aprobă cofinanțarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" ce va fi suportată de către Consiliul Județean Dâmbovița, astfel:

- etapa I, din care:

         -      511.360 lei, inclusiv TVA - contribuția la finanțarea cheltuielilor eligibile

        - 10.574.741 lei, inclusiv TVA -   contribuția la finanțarea costurilor

 - etapa II      - 125.494.789 lei, inclusiv TVA -   contribuția la finanțarea costurilor”.

         Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul Local.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi