Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 99 / 24.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea organigramei si statelor de functii a aparatului despecialitate al Primarului orasului Gaesti si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Gaesti

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 99 din 24.08.2023

privind modificarea organigramei si statelor de functii a aparatului despecialitate al Primarului orasului Gaesti si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 409 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.  art. 3, alin. (2), art. 5, alin. (2), art. 6, alin. (3), art. 7, art. 34, art. 36-38, art.40- 44, art. 78-83 din Legea

    nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu

    modificarile si completarile ulterioare

Ținând cont de:

  1. referatul de aprobare al primarului orasului Gaesti ,GHEORGHE Grigore , nr.13856/24.08.2023
  2.  raportul nr. 13856/23.08.2023, intocmit de dna DIMA Mioara  – sef  serviciu 

Luând act de:

  1. avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba modificarea si completarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Gaesrti , conform Anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare  , prin organizarea   Politiei Locale   la nivel de  serviciu   public de   politie locala , serviciu  ce  va fi  condus de un  sef de  serviciu ( functie rezultata  din  transformarea  unei   functii  publice  vacante   de executie    de referent  , clasa III , grad  profesional  suoerior  - ID  474457 intr- o   functie publica de    conducere  de sef  serviciu ) .

Art.2 - Se aproba includerea Directiei de  Asistenta Sociala   in statul de  functii  corespunzator   aparatului de specialitate   al Primarului  Orasului Gaesti , intrucat  aceasta  nu este  o institutie    cu personalitate  juridica   pentru a  avea  o organizare si structura  proprie  .  Numarul de posturi din aceasta structura sunt exceptate de la numarul de posturi transmis de Institutia Prefectului Dambovita, conform legislatie in materie.  

Art.3 - Anexele  I  , II a , II b si  II c ,  fac parte  integranta  din prezent hotarare  .

Art 4. Incepand cu data prezentei, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 5 - Prezenta hotarare se  va comunica -  Institutiei  Prefectului  -  Judetul  Dambovita , Primarului  Orasului  Gaesti  , Agentiei  Nationale a Functionarilor  Publici  , compartimentului  de  specialitate .


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Intervenții în cadrul ședinței

   Domnul  consilier  Popescu   arata  ca a  sesizat  inadvertente   intre organigrama si  statul  de  functii  sub aspectul  numarului de  personal . Domnul primar  ii raspunde ca ,daca urmareste caseta de  la finalul anexei II  va intelege de unde  vine diferenta  , aceasta fiind formata din  numarul de posturi  care intra  sub incidenta  OUG  NR.63/2010.Tot domnul Popescu intreaba unde  sunt  prinse  cele  opt  posturi   alocate   proiectelor in curs de  implementare . Domnul primar  ii raspunde  , ca ele  sunt alocate   de Institutia Prefectului, in raport de  numarul proiectelor aflate in derulare , si ca  nu sunt  ocupate  , au  caracter  temporar , si  ca nu  a fost creat  un  compartiment in acest  sens  . 

  Domnul Popescu  solicita   ca sedintele   de  consiliu  sa se  desfasoare  dupa ora 16 si  la ele sa participe  sefii de  compartimente  care  au  proiecte pe ordinea de  zi . 

Rezultate voturi