Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 101 / 24.08.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 101 din 24.08.2023

privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 14 alin.4 din Legea273/2006 privind  finantele publice locale ;

  • art 35 alin (1) din Legea  273/2006 privind  finantele publice locale ;
 2. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  

  COMPONENTA 7  - Transformare digitală

  INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

  Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului Orasului Gaesti 
 2. referatul  secretarului   general al orasului 

Luând act de:

 1. avizul  Comisiei de  Buget - finante  din cadrul Consiliului Local  Gaesti 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă proiectul  Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C7 – Transformare digitală - Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești, în cuantum de 1.468.312,98 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 17.850.00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Transformare Digitală a Spitalului Orășenesc Găești, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii.

Art.5  - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art.6 - Se certifică valoarea de 6798  prevăzută în Anexa 1 – cererea de finanțare ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2018, valoarea pentru care se va depune următorul document Raport cu Internările efectuate la Spitalul Orășenesc Găești aferent anului 2018 și 2019.

Art.7 Se împuternicește Grigore Gheorghe să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Spitalului Orășenesc Găești.-

Art  8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Orașului Găești în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • Primarul Grigore Gheorghe – Oraș Găești.

 Art 9.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul CL Oraș Găești şi publicare pe site-ul propriu Primăriei al Orașului Găești. 

 Art.10. Se aprobă Acordul de parteneriat nr.13981/data de24.08.2023, anexa nr.1 la prezenta hotărâre .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi