România

România

Județul Dolj

Comuna Ostroveni

Comuna Ostroveni

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI OSTROVENI

JUDEȚUL DOLJ

 

ANEXA la Dispoziția nr.148/13.05.2020

 

 

Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele si circulația proiectelor de dispoziții, precum 

și a dispozțiilor emise de primarul comunei OSTROVENI, județul Dolj

 

 

 

Art.1. Prezentul regulament, în aplicarea dispozițiilor art.84 coroborate cu celelalte dispoziții legislative din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde măsurile metodologice, organizatorice, termenele si circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Ostroveni.

 

Art.2. (1) Dispoziția constituie actul juridic ce exprimă o voință manifestată unilateral de către primarul comunei Ostroveni și produce în mod direct efecte juridice, are caracter de actualitate si este obligatorie:

  1. pe întreg teritoriul comunei Ostroveniîn cazul in care dispoziția are caracter normativ;
  2. pentru persoana sau persoanele nominalizate, în cazul în care dispoziția are caracter individual.

(2) Prin dispoziție se creează/modifică/sting unele drepturi și obligații sau se aprobă/interzice o activitate din domeniile care intră în competența primarului, potrivit legii sau ca sarcina dată de către Consiliul Local al comunei Ostroveni

 

      Art.3. (1) Organizarea executării și executarea în concret a dispozițiilor constituie o preocupare constantă a primarului, viceprimarului, secretarului și a oricăruia dintre funcționarii publici sau din personalul contractual anume responsabilizat cu ducerea la îndeplinire a dispoziției respective.

               (2) Neducerea la îndeplinire a prevederilor dispozițiilor, la termenele și în condițiile prevăzute în acestea, se sancționează potrivit legislației în vigoare.

 

     Art.4. (1) Se deleagă competența de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții către secretarul general al comunei, precum și ăatre compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorității administrației publice locale, fiecare potrivit competențelor, atribuțiilor și limitelor stabilite prin fișa postului sau alte acte, pentru realizarea prerogativelor primarului cu care este investit sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al comunei Ostroveni.

              (2) Persoanele prevăzute la alin.1 către care s-a delegat competența de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții, exercită aceste atribuții în numele primarului și nu în numele funcției care o dețin.

              (3) Fără a fi în situația unui conflict pozitiv de competență, primarul poate interveni oricând și asupra oricareia dintre persoanele prevăzute la alin.1 în procesul de inițiere și elaborare a proiectelor de dispoziții.

             (4) Elaborarea proiectelor de dispoziții se realizează atât în condițiile prevăzute la alin.1, cât și la propunerea compartimentului subordonat, precum și ori de câte ori primarul o solicită, in scris sau verbal.

 

     Art.5. (1) Inițierea unui proiect de dispoziție de persoanele către care s-a delegat această competență se realizează numai după încunoștintarea și implicit obținerea acordului primarului, scris sau verbal.

             (2) In cazul in care persoanele prevăzute la art.4, alin.1 au o anume atribuție sau competență care pentru a fi exercitată în condițiile legii sau a hotărârilor consiliului local este dependentă de emiterea unei dispoziții, pentru care primarul nu și-a dat acordul prevăzut la alin.1, persoana interesată va prezenta primarului un referat de aprobare ce va însoți proiectul de dispoziție. Referatul de aprobare se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondenței, constituind dovada îndeplinirii atribuțiilor și competențelor stabilite prin fișa postului.

            (3) În cazul în care inițierea proiectului de dispoziție are la bază o atribuție sau competență stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, iar primarul nu emite dispoziția după realizarea procedurii prevăzute la alin.2, secretarul general al comunei va prezenta Consiliului Local, in proxima sedință, situația respectivă, astfel incât autoritatea deliberativă să fie în masură să intervină cu noi măsuri pentru rezolvarea corespunzatoare a problemelor care le-au constituit obiectul. Secretarul General al comunei prezintă consiliului local această situație, atât în ceea ce privește activitatea proprie, cât și pe cea a celorlalte persoane prevăzute la art.4, alin.1.

 

    Art.6. (1) Proiectele de dispoziții trebuie să îndeplinească condițiile de formă și fond prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adaptate acestor categorii de acte și nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

            (2) Proiectul de dispoziție are următoarele părți constitutive: titlu, formula introductivă, preambulul, partea dispozitivă și formula de atestare a autenticității.

            (3) Titlul proiectului de dispoziție cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic.

            (4) Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziție să fie același cu cel al altei dispoziții in vigoare, numai daca prin acest proiect, se abrogă dispoziția respectivă.

            (5) Formula introductivă este următoarea: ,, În temeiul prevederilor art…. din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ʺ .

            (6) Preambulul urmează formula introductivă si cuprinde:

a) menționarea dispozițiilor legale pe baza și în executarea cărora proiectul de dispoziție a fost inițiat;

b) emiterea, în sinteză, a scopului reglementării;

c) avizele avute în vedere, atunci când pentru emiterea dispoziției respective se impune obținerea unui astfel de aviz;

d) înaintea părții dispozitive, urmatoarea formulă: ,,Primarul comunei Ostroveni emite urmatoarea dispozitie: ̋ .

           (7) Partea dispozitivă a proiectului de dispoziție reprezintă conținutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.

           (8) Formula de atestare a autenticitatii cuprinde:

a) ,,Primarul Comunei Ostroveni, sub care se inscrie prenumele si numele persoanei care exercită această autoritate, lăsându-se spațiul necesar pentru semnătura sa;

b) ,,Contrasemneaza pentru legalitate:̋ sub care menționează ,,SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ʺ, iar sub acesta se înscrie prenumele și numele persoanei care exercită această funcție publică de conducere, lăsându-se spațiu necesar pentru semnătura sa. 

c) mențiunile privind numarul de file/numărul de anexe ,,F…/A…ʺ , inițialele penumelui și numele persoanei care redactează – inițiatorul/inițialele prenumelui si numelui persoanei care a dactilografiat-tehnoredactat și numărul de exemplare ,,Ex. : …ʺ.-

 

            Art.7. (1) Proiectele de dispoziții, inclusiv anexele la acestea, având ca inițiatori persoanele prevăzute la art.4, alin(1) , prealabil prezentării primarului pentru a fi insușite prin semnătură în calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului general al comunei în scopul avizării pentru legalitate, materializată prin semnatura sa.

            (2) Avizarea pentru legalitate poate fi: 

a) favorabilă, caz în care proiectul de dispoziție se semnează de către secretarul general al comunei;

b) favorabilă, cu obiecții sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei inițiatoare, verbal sau în scris, după cum secretarul general al comunei apreciază că se justifică, astfel încât acestea sa fie avute in vedere la definitivarea proiectului de dispoziție;

c) negativă; în acest caz avizul se motivează de către secretarul generalul al comunei și este însoțit de documentele sau de informațiile pe care se sprijină.

 

            (3) Avizarea pentru legalitate de către secretarul general al comunei se poate face:

a) la prezentarea de către inițiator a proiectului de dispoziție;

b) până cel târziu cu două ore înainte de sfârșitul programului de lucru al zilei următoare celei în care i s-a prezentat proiectul de dispoziție;

c) în cazul in care examinarea proiectului de dispoziție necesită o documentare aprofundată și care nu permite încadrarea in termenul prevăzut la lit.b), înainte de expirarea acestui termen, secretarul general al comunei poate solicita primarului încunviințarea privind prelungirea termenului, termenul stabilit de primar nu poate fi depășit. 

 

            (4) Însușirea proiectului de dispoziție, avizat pentru legalitate potrivit prezentului articol, se face de către primarul comunei la termenele și în condițiile prevăzute de lege.  

         

          Art.8. (1) După însușirea proiectelor de dispoziții de către primarul comunei, atunci când în conținutul acestora se regăsesc materializate obiecțiunile secretarului general al comunei, acesta le semnează și le atribuie numere in ordinea datării lor din Registrul pentru evidența dispozițiilor, incepând cu nr.1 pe fiecare an calendaristic.

 

           (2) În cazul în care proiectul de dispoziție este însușit de către primarul comunei, iar in acestea nu se regăsesc materializate obiecțiile sau propunerile efectuate de către secretarul general al comunei ori refuză să-l semneze ca efect al faptului că avizarea pentru legalitate este negativă, secretarul general al comunei are obligația să procedeze, de îndată, la atribuirea de număr de ordine, potrivit alin.(1), urmând ca obiecțiile sau propunerile, precum și motivarea pentru avizarea negativă, să fie comunicate prefectului în condițiile prevăzute de lege.

          

          (3) Numărul dispoziției, locul si data emiterii acesteia sunt înscrise în imediata apropiere a titlului dispoziției, întregind identitatea acesteia.

 

         (4) În faza de proiect de dispoziție, in spațiul rezervat numărului se înscrie ,, PROIECTʺ,

iar în spațiul rezervat datei emiterii se înscrie data la care s-a prezentat spre avizare pentru legalitate si nr. De inregistrare al proiectului din registrul special de inregistrae a proiectelor de dispozitii.

 

      (5) Elementele de identificare prevazute la alin.(2) se înscriu de către secretarul general al comunei, cu cerneală sau pix, peste cele prevăzute la alin.(3), urmând ca multiplicarea să se facă după inscrierea celor care corespund identității dispoziției respective. Exemplarul proiectului cu elementele de identificare înscrise olograf rămâne la inițiator.

 

          Art.9. În cazul în care primarul comunei Ostroveni este și inițiatorul proiectului de dispoziție, avizarea pentru legalitate se face de către secretarul general al comunei la termenele și condițiile prevăzute de lege.

 

         Art.10. În situația în care emiterea dispozițiilor, precum și avizarea pentru legalitate se exercită de către alte persoane decât cele prevăzute la art.6, alin.(8), lit.a) si b), în limitele și condițiile legii, înaintea denumirii funcției se menționează ,,pʺ, reprezentând forma abreviată a cuvântului ,,pentruʺ, prenumele și numele persoanei respective, cât și funcția deținută de drept în structura funcțională a administrației publice locale. Ex. : ,, p. PRIMARUL COMUNEI OSTROVENIʺ ………………, VICEPRIMARUL COMUNEI ̋, (prenumele și numele).

 

        Art.11. Prin grija secretarului general al comunei sau ale unei personae desemnate in acest sens, la termenele și în condițiile prevăzute de lege și/sau hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziții ale primarului comunei, se asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile, persoanele interesate, precum și aducerea la cunoștință publică a dispozițiilor emise de către primarul comunei OSTROVENI.

 

 

 

 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                     Contrasemneaza pentru legalitate,

       PREDUȘ SILVIU DOREL                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                 CĂLUȚOIU ROXANA

 

 

 

 

 

ANEXE

Părți integrante ale actului administrativ