România

România

Județul Suceava

Comuna Rădășeni

Comuna Rădășeni

DISPOZIȚIA

nr. 30 din 19.03.2020

privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale primarului


analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  3. art 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  4. art.155 alin. (1) lit. e)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

luând act de:

  1. referatul secretarului general al comunei  privind necesitatea aprobării unui Regulament propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale primarului , înregistrat sub nr. 1668 din 18.03.2020

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


PRIMARUL COMUNEI RĂDĂȘENI

emite următoarea dispoziție:


Art. 1 - Se aprobă Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale primarului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 -  Secretarul general al comunei Rădăşeni va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, în termenul prevăzut de lege.                                                    Primarul comunei Rădășeni,                                                         Contrasemnează pentru legalitate:

                                                                                                                                                               Secretarul general al comunei Rădășeni,

                                                             Neculai PERJU                                                                                                Ionela IGNIA

Anexă la Dispoziţia nr. 30  din 18.03.2020

 

 

REGULAMENT PROPRIU

privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia
 proiectelor de dispoziţii ale primaruluiArt. 1 - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

               a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;

               b) primarul şi preşedintele consiliului judeţean emit dispoziţii.

              (2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii. 

Art. 2 - (1) Dispoziţia constituie actul administrativ ce exprimă voinţa manifestată unilateral de către primarul comunei Rădășeni şi produce în mod direct efecte, are caracter de actualitate şi este obligatorie

             a) pe întreg teritoriul comunei Rădășeni, în cazul în care dispoziţia are caracter normativ;

             b) pentru persoana sau persoanele nominalizate, în cazul în care dispoziţia are caracter individual.

            c) Prin dispoziţie se creează/se modifică/se sting unele drepturi şi obligaţii sau se aprobă/se interzice o activitate din domeniile care intră în competenţa primarului, potrivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al Comunei Rădășeni. 

Art. 3 - (1) Organizarea executării şi executarea în concret a dispoziţiilor constituie o preocupare constantă a primarului comunei Rădășeni, precum şi a viceprimarului, secretarului general al comunei, a oricăruia dintre funcţionarii publici sau din personalul contractual anume responsabilizat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiei respective.

            (2) Neaducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiilor emise de primarul comunei Rădășeni, la termenele şi în condiţiile prevăzute în acestea, se sancţionează potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau Codului muncii, după caz.

 

Art. 4 -(1) Se deleagă competenţa de iniţiere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii către secretarul general al comunei, precum şi către conducătorii compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rădășeni ori către conducătorii instituţiilor/serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Rădășeni, fiecare potrivit competenţelor, atribuţiilor şi limitelor stabilite prin fişa postului sau alte acte, pentru realizarea prerogativelor cu care este învestit primarul, potrivit legii, sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al Comunei Rădășeni.

               a) Persoanele prevăzute la alin.(1) către care s-a delegat competenţa de iniţiere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii, exercită aceste atribuţii în numele primarului şi nu în numele funcţiei pe care o deţin.

               b) Primarul poate interveni oricând în procesul de iniţiere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii.

 

Art. 5 - (1) Iniţierea unui proiect de dispoziţie de persoanele către care s-a delegat această competenţă, se realizează numai după întocmirea unui referat cu propunerea de emitere a dispoziţiei, aprobat de primar.

           (2) Referatul întocmit se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei, constituind dovada îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin fişa postului.

 

 Art. 6 - (1) Proiectele de dispoziţii trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adaptate acestor categorii de acte şi nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

      Proiectul de dispoziţie are următoarele părţi constitutive:

  1. titlul;
  2. formula introductivă;
  3. preambulul;
  4. partea dispozitivă;
  5. formula de atestare a autenticităţii.

             1. Titlul proiectului de dispoziţie cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic. Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziţie să fie acelaşi cu cel al altei dispoziţii în vigoare, numai dacă, prin acest proiect, se abrogă dispoziţia respectivă.

            2. Formula introductivă  cuprinde autoritatea emitentă, denumirea generică a actului, în funcţie de natura sa juridică, precum şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis.


             3. Preambulul urmează formula introductivă şi cuprinde:

                         a) menţionarea dispoziţiilor legale pe baza şi în executarea cărora proiectul de dispoziţie a fost iniţiat;

                         b) emiterea, în sinteză, a scopului reglementării;

                         c) avizele avute în vedere, atunci când pentru emiterea dispoziţiei respective se impune obţinerea unui astfel de aviz,

                        d) înaintea părţii dispozitive, următoarea formulă: în temeiul art. 196, alin. (1), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: “ PRIMARUL COMUNEI RĂDĂȘENI emite următoarea dispoziție”;

             4. Partea dispozitivă a proiectului de dispoziţie reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor ce fac obiectul acestuia.  

             5. Formula de atestare a autenticităţii cuprinde:

                        a) „Primarul comunei Rădășeni”, sub care se înscrie numele şi prenumele persoanei care exercită această autoritate, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa;

                       b) „Contrasemnează pentru legalitate:” sub care se menţionează „Secretarul general al comunei Rădășeni”, iar sub aceasta se înscrie prenumele şi numele persoanei care exercită această funcţie publică specifică de conducere, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa.

 

Art. 7 - (1) Proiectele de dispoziţii, inclusiv anexele la acestea, având ca iniţiatori persoanele prevăzute la art. 4, alin. (l), prealabil prezentării primarului pentru a fi însuşite prin semnătură în calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului comunei în scopul contrasemnării pentru legalitate, materializată prin semnătura sa.

               (2) Contrasemnarea pentru legalitate poate fi:

                        a) favorabilă, caz în care proiectul de dispoziţie se semnează de către secretarul general al comunei;

                        b) favorabilă, cu obiecţii sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei iniţiatoare, verbal sau în scris, după cum secretarul general al comunei apreciază că se justifică, astfel încât acestea să fie avute în vedere la definitivarea proiectului de dispoziţie;

                       c)  negativă, caz în care secretarul general al comunei nu va semna dispoziţia şi va motiva în scris refuzul, însoţit de documentele sau de informaţiile pe care se sprijină.

                      d) contrasemnarea pentru legalitate de către secretarul general al comunei se poate face:

                      e) la prezentarea de către iniţiator a proiectului de dispoziţie;

                      f) până cel târziu cu două ore înainte de sfârşitul programului de lucru al zilei următoare celei în care i s-a prezentat proiectul de dispoziţie;

                      g) în cazul în care examinarea proiectului de dispoziţie necesită o documentare aprofundată şi care nu permite încadrarea în termenul prevăzut la lit. b), înainte de expirarea acestui termen, secretarul general al comunei poate solicita primarului încuviinţarea privind prelungirea termenului; termenul stabilit de primar nu poate fi depăşit.

                      h) însuşirea proiectului de dispoziţie, contrasemnat pentru legalitate potrivit prezentului articol, se face de către primarul comunei la termenele şi în condiţiile prevăzute la alin. (3), lit.a) şi b).

 

Art. 8 - (1) Dispoziţiile însuşite de către primar prin semnătură şi contrasemnate pentru legalitate de către secretarul general al comunei, se înregistrează în Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor, în ordinea datării lor, începând cu nr. 1 pe fiecare an calendaristic.

                    a) numărul dispoziţiei şi data emiterii acesteia sunt înscrise în imediata apropiere a titlului dispoziţiei, întregind identitatea acesteia;

                    b) elementele de identificare prevăzute la alin. (2) se înscriu de către secretarul general al comunei. 

Art. 9 - În situaţia în care emiterea dispoziţiilor, precum şi contrasemnarea pentru legalitate se exercită de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 6, alin. (8), lit. a) şi b), în limitele şi în condiţiile legii, înaintea denumirii funcţiei se menţionează „p.”, reprezentând forma abreviată a cuvântului „pentru” şi numele şi prenumele persoanei respective, cât şi funcţia deţinută de drept în structura funcţională a administraţiei publice locale. Ex.: „p. PRIMARUL COMUNEI RADĂȘENI”, VICEPRIMARUL COMUNEI”. (prenumele şi numele).

 

Art. 10 - Prin grija secretarului general al comunei, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege şi/sau hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziţii ale primarului comunei, se asigură comunicarea către autorităţile/instituţiile, persoanele interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a dispoziţiilor emise de către primarul comunei Rădășeni,.

 

 

                                                     Primarul comunei Rădășeni,                                                         Contrasemnează pentru legalitate:

                                                                                                                                                               Secretarul general al comunei Rădășeni,

                                                             Neculai PERJU                                                                                                Ionela IGNIA