Nr. 9 / 27.01.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al comunei Chiajna

Inițiator proiect

Mircea MINEA

Primarul comunei

Stare

Hotărâre

adoptată

devine obligatorie și produce efecte juridice din:

27 Ianuarie 2023

Hotărâre

România

România

Județul Ilfov

Consiliul Local al comunei Chiajna

Comuna Chiajna

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 9 din 27.01.2023

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al comunei Chiajna

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Art.18^1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Art.15 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Art.25 lit.f) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Art. 4 alin.(2) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Art.129, alin. (1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.f), alin.(8), lit.a) și art.136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 3 din 29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Chiajna alocate pentru activități nonprofit de interes local, a Programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al comunei Chiajna, precum și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:

 1. Referatul de aprobare nr.1895/11.01.2023 al primarului Comunei Chiajna;
 2. Raportul de specialitate nr.1896/11.01.2023 întocmit de doamna Ispas Liliana-Mihaela - șef serviciu la Serviciul financiar contabilitate, taxe și impozite;
 3. Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiajna.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei chiajna

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă  Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al comunei Chiajna, astfel:

Nr. Crt.

Domeniul de activitate finanțat  / denumirea în bugetul local

Suma aprobată pe fiecare domeniu de activitate pe anul 2023 - mii lei-

1

Programe/proiecte pentru domeniul: culte religioase/sustinere culte - 59.12

1.500

2

Programe/proiecte pentru acțiuni sportive, activitati de implementare a programelor sportive: asociații și fundații - 59.11

10.000

Art. 2 - Finanţările nerambursabile din bugetul local al comunei Chiajna, se acordă cu respectarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Chiajna alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Ghidului solicitantului pentru fiecare domeniul de activitate finanțat.

Art. 3 - Începând cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4 - Primarul comunei Chiajna, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică primarului comunei Chiajna şi Insituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CHIAJNA,

Ionel–Florin NAE

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 9 / 27.01.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 10
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 19
2 Numărul consilierilor locali în funcție 18
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 18
4 Numărul voturilor „PENTRU” 11
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 7
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 9 / 27.01.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 27.01.2023
2 Comunicarea către primar 27.01.2023
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 09.02.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 07.02.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 10.02.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 27.01.2023