Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 66 / 19.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre chiriasul BAICU Nicolae Mugurel

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Viză CFPP

Viză CFPP - obținută

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 66 din 19.05.2023

privind aprobarea vanzarii unei locuinte tip ANL, situate in Orasul Gaesti , Fundatura 1 Decembrie , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre chiriasul BAICU Nicolae Mugurel

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile Legii  nr. 152/1998 privind  infiintarea   Agentiei Nationale  pentru Locuinte  , republicata  , cu   modificarile si  completarile ulterioare  , ale  Hotararii Guvernului   nr. 962/2001 privind  aprobarea   Normelor  Metodologice  pentru   punerea   in aplicare  a   prevederilor  Legii  nr. 152 /1998 cu  modificarile si  completarile ulterioare  , prevederile   art 1650 , alin .(1) , art1652 din Codul Civil  , aprobat   prin Legea  nr. 287/2009 , cu  modificarile   si completarile  ulterioare ;

Ținând cont de:

 • a) referatul de  aprobare     a domnului primar  Gheorghe Grigore  ; 

  b)    Hotararea Consiliului  Local nr. 97/2016 privind regulamentul de  vanzare a locuintelor de tip ANL;

  c  )   raportul  Serviciului Buget  Contabilitate nr. 8109/18.05.2023; 

   

Luând act de:

 1. cererea prin care  se solicita   cumpararea  cu plata in rate a apartamentului   ;
 2.  raportul de  avizare al   comisiei :    Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba   vanzarea unei  locuinte   tip ANL,   situate  in Orasul Gaesti  , Fundatura   1 Decembrie  , nr.10, bl. A4 , Ap. 25 catre   chiriasul  BAICU      Nicolae  Mugurel .

 Art. 2 -  Locuinta  ce face obiectul prezentei hotarari  este  construita    prin intermediul  Agentiei Nationale   pentru locuinte  si   nu  va putea  fi instrainata  de proprietar   pe o perioada  de 5 ani  de la data   dobandirii acesteia . 

Art. 3 Vanzarea  apartamentului ANL identificat  la art.1 se   va face   cu plata  in rate lunare  , egale ,    la pretul  de  158234,63lei.

 1. Ratele  lunare   vor  cuprinde   o   dobanda  care acopera dobanda de referinta a BNR , la care se aduga doua puncte procentuale .Dobanda  este cea    valabila la data  incheierii   contractului de  vanzare   - cumparare  si ramane  neschimbata pe intreaga  durata a   contractului  , fiind aplicata  la  valoarea ramasa de  achitat   . Aceasta dobanda poate fi   cumulata   si  cu eventuale   majorari de  intarzaiere  datorate pentru  neplata la termen .

Art. 4  - D-  nul BAICU   Nicolae  Mugurel  , in calitate de  chirias ANL.  va achita   pretul locuintei  astfel : 

a)         – atat   avansul  din pretul de  vanzare stabilit la art. 3 alin.1 , respectiv 24.000 lei ,cat si  comisionul de  1%  , adica  1.566,68  lei  la data  incheierii  contractului de  vanzare   cumparare   in forma autentica .

b)         – diferenta  pretului   de  vanzare, respectiv suma de  132.667 se  va   achita  in rate  lunare   egale esalonate pe o perioada de  10 ani  .

c) -  Ratele   vor fi platite lunar  in ultima zi   lucratoare a fiecarei luni  . 

d ) – Pentru obligatiile  neachitate la termen , se  vor percepe  majorari de   intarzaiere  in procent de  2 %    din  cuantumul lor  , calculate   pentru  fiecare  luna sau   fractiune de  luna   , incepand cu   ziua   imediat urmatoare    termenului  de scadenta  si pana   la  data stingerii  sumei datorate   inclusiv.

e ) -  Executarea  obligatiei de   plata a ratelor  poate fi suspendata  in conformitate  cu   prevederile  Hotararea Consiliului  Local nr. 97/2016 privind regulamentul de  vanzare a locuintelor de tip ANL. Durata  contractului   nu se   prelungeste   cu perioada  pentru   care a intervenit   suspendarea  , valoarea   ratelor   lunare  fiind   recalculate   corespunzator   . 

f ) In cazul  neachitarii a 3 ( trei )  rate   consecutive  , contractul de  vanzare   cumparare  se  considera reziliat de drept  ,   fara  nici o alta  formalitate   , titularul contractului   fiind  considerat de  drept in intarzaiere   si avand   obligatia   de a  preda   locuinta   la  data   notificata .In acest caz   titularul contractului  este decazut   din dreptul de a solicita   restituirea    sumelor achitate . 

Art.5 – (1)-  Transferul dreptului de  proprietate asupra   locuintei se   produce   dupa achitarea  integrala  a   valorii de  vanzare  , cu indeplinirea  formalitatilor de  publicitate    prevazute  de  lege  .

          (2) – Odata cu  dobandirea dreptului de  proprietate asupra  locuintei   ,titularul contractului  dobandeste    si dreptul  de  folosinta asupra  cotei- parti   de teren  aferente acesteia pe durata existentei cladirii  .      

   Art.6  -  Cheltuielile   ocazionate  de  incheierea   contractului  de  vanzare   - cumparare vor fi suportate  de   catre  comparator  .

  Art.7 – Se imputerniceste  domnul Gheorghe Grigore  - Primarul Orasului  Gaesti    sa semneze  la notar contractul de  vanzare -   cumparare   . 

  Art.8 – Prezenta  hotarare se   va  comunica  Institutiei Prefectului -  Judetul               Dambovita, Primarului Orasului Gaesti  , Serviciului Buget – Contabilitate  -   si   Serviciului  Urbanism si Amenajarea  Teritoriului  . 

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi