România

România

Județul Suceava

Comuna Fântâna Mare

Comuna Fântâna Mare

 

Anexă la HCL nr. 10 din 8.04.2022

 

STATUTUL COMUNEI FÂNTÂNA MARE

 

    CAPITOLUL I

    Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale

    ART. 1

    (1) Comuna Fântâna Mare este: 

    a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;

    b) subiect juridic de drept fiscal;

    c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

    (2) UAT Fântâna Mare are sediul social în Comuna Fântâna Mare sat Fântâna Mare str. Matei Gr. Cantacuzino nr. 56 județul Suceava şi identificată prin CUI 15733336.

    (3) Însemnele specifice ale UAT Fântâna Mare sunt:

    - stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 51 din 30 decembbrte 2004, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezentul statut;  

    (4)   Pe teritorul comunei se folosesc, în condițiile legii simbolurile 

- naționale: 

                    -  Drapelul României,

              -  Ziua Națională a României

              -   Imnul Național al României

              -   Stema țării

- europene: 

              -   Drapelul Uniunii Europene

              -   Stema Uniunii Europene

              -   Imnul Uniunii Europene

              -   Ziua Uniunii Europene

       ART. 2 (1) Comuna Fântâna Mare, cu cele patru localități componente Fântâna Mare, Cotu Băii, Spătărești și Praxia este situată în nord-estul României, respectiv sud-estul județului Suceava.

(2) O poziționare mai exactă plasează Comuna Fântâna Mare pe coordonatele 47°25´și 38” latitudine nordică și 26°18´ și 53” longitudine estică, la 407 km nord de București – capitala României, apr        oximativ 120 km vest de municipiul Iași, 30 km sud de municipiul Suceava și la 7 km sud de municipiul Fălticeni. 

(3) Comuna se învecineaza:

» NORD - orasul Falticeni

» EST - comuna Vadu Moldovei

» SUD - Comunele Boroaia si Bogdanesti

» VEST - Comuna Baia

(4) Localitatea reședință de comună este Fântâna Mare.

(5) Comuna Fântâna Mare are în componenţă un număr de 4 localităţi rurale  după cum urmează : Fântâna Mare, Cotu Băii, Spătărești, Praxia.  

   (6) Comuna Fântâna Mare potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul III ,Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea a IV-a ”Rețeaua de localități” .

    (7) Prezentare descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr.  2  la prezentul statut.    

    ART. 3

  1.  Comuna Fântâna Mare dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, pâraie, izvoare și ape subterane și freatice.

(2) Cursul de apă principal care străbate această zonă, în partea de sud, este râul Moldova. Acesta colectează apele pâraielor Șomuz, Pârâul Mare, Pârâul Mic, pârâul Hati și Recea.

   (3) Resursele de apă subterană sunt valorificate ca apă potabilă pentru necesitățile gospodărești prin fântâni din gospodăriile individuale dar și cu aducțiuni (izvoare) de apă cu grad înalt de puritate ( de unde și numele comunei Fântâna Mare), ape cu potențial de industrializare, ca apă potabilă plată sau îmbunătățită cu bioxid de carbon.

     (4) Pe teritoriul Comunei Fântâna Mare, se  regăsesc   floră şi faună diverse.

    (5)   Comuna Fântâna Mare dispune de o mare diversitate de soluri.

    (6) Resursele de subsol ale Comunei Fântâna Mare sunt nesemnificative, nu au fost descoperite zăcăminte feroase sau neferoase, gaze naturale și alte conglomerate mineraliere.

   (7) Descrierea hidrografică, denumirea faunei şi florei și repartiția solurilor de pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare se regăsesc în anexa nr. 3  la prezentul statut. 

 ART. 4

  1. Comuna Fântâna Mare s-a înfiinţat în anul 2003 prin Legea nr. 339 care a aprobat reînființarea comunei Fântâna Mare, prin desprinderea din comuna Vadu Moldovei, având în componență satele: Fântâna Mare, Cotu Băii, Spătărești și Praxia. 
  2. Scurt istoric 

Cele mai vechi urme de locuire datează din neoliticul timpuriu , dar atestarea documentară a satelor este menționată abia in secolul al XV –lea . Cele mai vechi sate respectiv Spătăresti, Blăgesti , Răciuleni si Praxia își au obârșia în acest secol , iar cele mai noi , Fântâna Mare și Cotu Băii se află mentionate abia la sfârșitul secolului al XVIII –lea și începutul secolului al XIX –lea . Din anul 1865 devine comuna având în componența satele : Fântâna Mare, Cotu Baii, Dumbrăvița, Praxia, Spătărești și Vadu Moldovei până în anul 1968 când s-a unit cu fosta comună Ciumulești și a dat  naștere comunei Vadu Moldovei .

    (3) Evoluţia istorică a comunei Fântâna Mare se regăseşte în anexa nr. 4  la prezentul statut.

    ART. 5

    (1) Populaţia comunei Fântâna Mare

numără  2664 locuitori.

    (2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Fântâna Mare defalcate pe localități componente se regăsește în anexa nr 5.

    (3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului .

 

    CAPITOLUL II

    Autorităţile administraţiei publice locale

    ART. 6

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:

    a) Consiliul Local al Comunei Fântâna Mare, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul județului Suceava.  Consiliul Local al Comunei Fântâna Mare este format din 11 membri;

    b) primarul comunei Fântâna Mare  d-l MUCILENIȚA Vasile , ca autoritate executivă;

    c) La nivelul comunei Fântâna Mare consiliul local a ales un viceprimar, acesta fiind URSACHE Petru-Octavian.

    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 4 consilieri PMP, 4 consilieri PSD și 3 consilieri PNL.

    (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Fântâna Mare s-a constatat prin Ordinul prefectului judeţului Suceava nr. 681 din 21.10.2020.

    (4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 2004, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.

    ART. 7

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Fântâna Mare

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Fântâna Mare

    (3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei Fântâna Mare se regăsesc în anexa nr.7 la prezentul statut.

 

    CAPITOLUL III

    Căi de comunicaţii

    ART. 8

    (1) Raza teritorială a Comunei Fântâna Mare

este tranzitată de mai multe reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare:

    

    (2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.      

 

    CAPITOLUL IV

    Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale

    ART. 9

    (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Fântâna Mare potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat  preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizori

    (2) Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare îşi desfăşoară activitatea un număr total de 3 unităţi de învăţământ de stat , preșcolar și școlar.

    (4) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr 9a a la prezentul statut.

    (5) UAT Fântâna Mare susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

    ART. 10

    (1) Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare îşi desfăşoară activitatea 3 de instituţii de cultură.

   

    (2) Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare se organizează un numar de 4 manifestări culturale.

    (3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9b la prezentul statut.

    (4) Comuna Fântâna Mare participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 

    ART. 11

    (1) Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz: 

    a) asistenţă medicală profilactică şi curativă;

    b) asistenţă medicală de urgenţă;

    (2) Comuna Fântâna Mare participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

    (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi   

  1. Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 c la prezentul statut.

   ART. 12

    (1) Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Comuna Fântâna Mare asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

    (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comunei Fântâna Mare se regăseşte în anexa nr. 9d  la prezentul statut

   ART. 13

  1. Pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare îşi desfăşoară activitatea, dacă este cazul, instituţii de presă în domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual.
  2. Nu sunt înregistrate instituții de genul celor menționate mai sus care să aibă sediul pe raza comunei.

  

    CAPITOLUL V

    Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale

    ART. 14

    Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

 

    CAPITOLUL VI

    Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

    ART. 15

    (1) Patrimoniul Comunei Fântâna Mare este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei Fântâna Mare

precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

    (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimonial UAT Fântâna Mare, întocmit şi atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 27 mai 2005 ,inventar ce a fost publicat  în Anexa nr.54 la H.G. 1564 din 2006, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte în anexa nr.11 la prezentul statut.

    (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimonial Comunei Fântâna Mare

se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei Fântâna Mare în secţiunea dedicată acestui statut.

   

    CAPITOLUL VII

    Serviciile publice existente

    ART. 16

    Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei Fântâna Mare

sunt, după caz:

    a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC ACET SA Fălticeni

    b)  comuna nu dispune de serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

    c) serviciul public de transport este aigurat de mai multe firme care tranzitează comuna

    d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC FRITEHNIC SRL judetul Suceava

    e) serviciul public de iluminat este asigurat de Delgaz-Grid,  filiala.Fălticeni   

 

    ART. 17

    Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare sunt furnizate de SC Delgaz-Grid Fălticeni.

    ART. 18

    Comuna Fântâna Mare nu are racorduri la rețeaua de alimentare cu gaz metan.

    ART. 19

    Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Fântâna Mare este furnizat de Primăria comunei Fântâna Mare.

 

    CAPITOLUL VIII

    Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local

    ART. 20

    (1) Comuna Fântâna Mare

atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană,, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAPITOLUL IX

    Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

    ART. 21

    (1) Comuna Fântâna Mare realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.

    (2 Comuna Fântâna Mare acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale.

    (3) Comuna Fântâna Mare poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Fântâna Mare

se regăseşte în anexa nr.12 la prezentul statut.

    ART. 22

    (1) Pe teritoriul Comunei Fântâna Mare îşi desfăşoară activitatea un număr de 4 partide politice înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Fântâna Mare

se găseşte în anexa nr.13  la prezentul statut.

    ART. 23

    (1) Pe teritoriul Comunei Fântâna Mare nu îşi desfăşoară activitatea  organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale, după caz.

    ART. 24

În Comuna Fântâna Mare îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase: ortodox- aproximativ 75% și ortodox rit vechi-25%

  1. Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr.14 la prezentul statut.

 

    CAPITOLUL X

  Participare publică

  ART. 25

    Populaţia din Comuna Fântâna Mare este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:

    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;

    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate,

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

    d) prin participarea la şedinţele consiliului local după caz;

    e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului, pe pagina de internet a comunei.

    ART. 26

    (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei ori numai în unele dintre acestea.

    

CAPITOLUL XI

    Cooperare sau asociere

    ART. 27

Comuna Fântâna Mare se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28

 Comuna Fântâna Mare aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune: Asociația ”Grupul de acțiune locală Valea Șomuzului”, Asociația Comunelor din România. 

     ART. 29

    Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 16 la prezentul statut.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutul în format fișier