România

România

Județul Brașov

Comuna Poiana Mărului

STATUTUL COMUNEI POIANA MĂRULUI

JUDEȚUL BRAȘOV

 

CAPITOLUL I Prezentarea generală a unității administrativ – teritoriale

CAPITOLUL II Autoritățile administrației publice locale

CAPITOLUL III Căi de comunicații

CAPITOLUL IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL VI Serviciile publice existente

CAPITOLUL VII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și obiective de interes public local

CAPITOLUL VIII Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

CAPITOLUL IX Participare publică

CAPITOLUL X Cooperare sau asociere

CAPITOLUL XI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

CAPITOLUL XII Dispoziții tranzitorii și finale

 

ANEXE

ANEXA Nr. 1.a - Modelul stemei comunei  

ANEXA Nr. 1.b - Modelul steagului comunei 

ANEXA Nr. 1.c - Modelul imnului comunei 

ANEXA Nr. 2 - Prezentarea suprafețelor

ANEXA Nr. 3 - Hidrografia, flora, fauna și resursele de subsol de la nivelul unității administrativ-teritoriale

ANEXA Nr. 4 - Datele privind înființarea Comunei Poiana Mărului

ANEXA Nr. 5 - Componența și structura populației 

ANEXA Nr. 6 - Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Poiana Mărului, precum și apartenența politică a acestora, din 1992: 6.a.Primar, 6.b.Consilier Local, 6.c.Viceprimar 

ANEXA Nr. 7 - Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Comunei", respectiv a Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei 

ANEXA Nr. 8. - Rețeaua rutieră

ANEXA Nr. 9 - Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, sportului, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

ANEXA Nr. 10 - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

ANEXA Nr. 11 - Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

ANEXA Nr. 12 - Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ - teritoriale

ANEXA Nr. 13 - Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Poiana Mărului. 

ANEXA Nr. 14 - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii.

CADRUL LEGAL

- CONSTITUŢIA ROMÂNIEI;

- Ordinul Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

- Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- Legea nr. 554/2004, modificată privind contenciosul administrativ ;

- Legea nr. 273/2006, modificată, privind finanţele publice locale;

- Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia, modificată;

- Legea nr. 51/2006 republicată şi modificată, privind serviciile de utilitate publică;

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

- Hotărârea nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național;

Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării;

- Legea nr.195/2006 privind descentralizarea administrativă, modificată;

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale

 

Art. 1. - (1) COMUNA POIANA MĂRULUI este:

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;

b) subiect juridic de drept fiscal;

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(2) COMUNA are sediul social în Comuna Poiana Mărului, la adresa: str. Principală, nr.189, Județul Brașov, precum și codul de înregistrare fiscală 4777272.

(3) În justiție comuna este reprezentată, după caz, de primar.

(4) Pentru apărarea intereselor unității administrativ-teritoriale, primarul stă în judecată ca      reprezentant legal și nu în nume personal.

(5) Primarul, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din  cadrul aparatului de specialitate al primarului, sau un avocat care să reprezinte interesele unitații administrativ-teritoriale, precum și ale autoritaților administrației publice locale respective, în justiție.

(6) Comuna Poiana Mărului este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică formată din:

- Satul Poiana Mărului, centrul de comună, cu sediul Primăriei în localitatea Poiana Mărului, nr.189, județul Brașov, CIF- 4777272, cod poștal 507160, e-mail primariapoianamarului@yahoo.com, tel.0368008176, fax 0368008177;

- o parte a satului Paltin, amplasat de-a lungul văii Holbav pe partea dreaptă. Cele 55 de gospodării ale satului Paltin care țin de comună se înșiră pe o distanță de cca. 6 km;

- Cătunul Vulcănița care este situat într-o regiune colinară dezvoltată de-a lungul văii Vulcăniței, la o distanță de 15 km faţă de reşedinţa de comună.

(7) Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre satele care o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte  acte de autoritate locală.

(8) Comuna este situată pe traseul drumului național DN 73 A, învecinându-se la Nord cu orașul Zărnești, la Vest cu comuna Vulcan și orașul Codlea, la Sud cu Comuna Șinca Nouă și la Sud Vest cu Comuna Dumbrăvița.

Art. 2. - (1) COMUNA are reședința în satul Poiana Mărului. 

(2) Este amplasată în sud-vestul jud. Brașov, ocupând bazinul izvoarelor pârâului Șinca la granița cu bazinul superior al Țării Bârsei. Este aşezată în partea centrală a ţării, în sud-estul Podişului Transilvaniei şi în nordul zonei de contact al Carpaţilor Orientali şi Carpaţilor Meridionali. 

(3) Potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național (art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare), coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, COMUNA POIANA MĂRULUI este de rangul IV. 

(4) Arealul comunei este dimensionat la 6.304 de hectare, din care 5.985 de hectare în proprietate privată. Structura funciară a terenului este descrisă în Anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Art. 3. - (1) COMUNA dispune de o rețea hidrografică formată din: pârâuri și ape subterane.

(2) Pe teritoriul acesteia se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) În zonă există de o mare diversitate de soluri. Principalele tipuri de soluri întâlnite în zonă sunt solurile brune acide (cambisoluri) formate în principal sub pădurile de fag și gorun.

(4) Substratul este format în principal din calcare formate în Cretacicul inferior alături de paragnaise cu două mice, uneori cu clorit și procese metablastice ce conduc pe alocuri la formarea unor nodule de oligoclaz, granatul fiind dezvoltat cu totul local. Principalul agent modelator în platforma Poiana Mărului este apa care crează relief prin eroziune regresivă și laterală, vizibilă mai ales primăvara, când apa are debitul necesar pentru a transporta pe lângă material în suspensie și pietriș grosier. Eroziunea pluvială poate afecta suprafețele cultivate, spălând stratul superficial de sol, uneori cu recolte cu tot.

(5) Hidrografia, flora, fauna și resursele de subsol de la nivelul unității administrativ-teritoriale se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

Art. 4. - (1) COMUNA POIANA MĂRULUI s-a înființat în anul 1925. 

(2) Evoluția istorică a acesteia se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 

Art. 5. - (1) Populația COMUNEI numără 3.289 locuitori la 31.12.2021. 

(2) Componența și structura populației se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.

 

CAPITOLUL II 

Autoritățile administrației publice locale 

 

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al COMUNEI reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul COMUNEI POIANA MĂRULUI. Consiliul Local este format din 13 membri; 

b) Primarul COMUNEI, ca autoritate executivă; 

c) Consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Adrian GURAN. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: Partidul Social Democrat (9), Partidul Național Liberal (2), Partidul ProRomânia (1) și Partidul Mișcarea Populară (1). 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei s-a constatat prin Ordinul Prefectului județului Brașov nr. 821/26.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a și 6.b la prezentul statut.

 

Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare al comunei, persoanelor fizice române sau străine. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei, se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

 

 

 

CAPITOLUL III 

 Căi de comunicații 

 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a COMUNEI este tranzitată, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare de o rețea rutieră compusă diversificată. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8. la prezentul statut.

 

CAPITOLUL IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 9. - (1) Rețeaua școlară de la nivelul COMUNEI, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI își desfășoară activitatea un număr total de 1 (una) unități de învățământ de stat preuniversitar. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Autoritățile locale susțin unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI își desfășoară activitatea 1 (una) instituție de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI se organizează anual o serie de manifestări culturale. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Autoritățile locale participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.

 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI se asigură următoarele forme de asistență medicală: asistență medicală profilactică și curativă. 

(2) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează, prin: cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie; 

(3) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Este asigurat cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 13. - (1) Pe raza teritorială a COMUNEI își desfășoară activitatea instituții de presă în domeniul media on-line și media audiovizual. 

(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL V 

 Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale

Art. 14. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

Art. 15. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

CAPITOLUL VI 

Serviciile publice existente 

Art. 16. - Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul COMUNEI sunt: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare va fi organizat în curând conform prevederilor legale; 

b) serviciul public de transport, furnizat de: SC TRANSBUS SA; 

c) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL; 

d) serviciul public de iluminat, furnizat de: ELECTRICA FURNIZARE SA; 

e) serviciul de alimentare cu gaze naturale furnizat de: ENGIE ROMANIA S.A.

 

Art. 17. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a COMUNEI sunt furnizate de societatea de distribuție a energiei electrice ELECTRICA FURNIZARE SA. 

Art. 18. - Transportul și alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a COMUNEI este asigurată de societatea de distribuție a gazelor naturale DISTRIGAZ SUD REȚELE și ENGIE ROMANIA S.A.

Art. 19. - Serviciul public de administrare a domeniului public al COMUNEI este asigurat de aparatul de specialitate al primarului. 

CAPITOLUL VII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi și obiective de interes public local 

 

Art. 20. - (1) Comuna are în vedere finalizarea procedurilor de atribuire denumiri de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

 

Art. 21. - (1) COMUNA realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

(2) Se acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) COMUNA poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, a Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și a Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a COMUNEI se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 

Art. 22. - (1) Pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea 4 (patru) partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în COMUNĂ se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Art. 23. - (1) În COMUNĂ își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ și BISERICA PENTICOSTALĂ. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor de cult se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

 

CAPITOLUL IX 

Participare publică 

Art. 24. - Populația din COMUNĂ este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. 

Art. 25. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

 

CAPITOLUL X 

Cooperare sau asociere 

Art. 26. - COMUNA are dreptul să se asociaze sau să coopereaze, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 27. - (1) De asemenea, are dreptul de a adera la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.

 

CAPITOLUL XI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

 

Art. 28. - (1) Patrimoniul COMUNEI este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat comunal, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunal, întocmit și atestat prin HCL, în conformitate cu prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunal se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a COMUNEI, în secțiunea dedicată acestui statut.

 

CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 29. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin HCL nr. ____/___________2022. 

Art. 30. - Orice modificare a Statutului COMUNEI sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

 

Statutul în format fișier